Sähkö- ja teleurakoinnissa käytettäviä yleisiä sopimusehtoja

YSE 1998 -sopimusehdot

YSE 1998 -sopimusehdot on tarkoitettu käytettäväksi laajemmissa elinkeinoharjoittajien välisissä urakoissa. Kuluttajasopimuksiin YSE ei sovellu. Rakennustietosäätiö RTS on julkaissut YSE 1998 -sopimusehdot sekä muita YSE 1998 -asiakirjoja RT-kortteina. Siitä, miten lomakkeet käytännössä täytetään, on RT-kortistossa julkaistu lomakkeen täyttämistä koskevia ohjekortteja. HUOM: Sähkötöitä varten on oma urakkasopimuksen täyttömalli.

Tärkeimmät RT-kortiston YSE 1998 -asiakirjat esitellään alla olevassa taulukossa (suluissa on mainittu myös ST-kortin numero, jos asiakirja löytyy myös sieltä.)

Kuluttajaurakoiden lomakkeet löydät näiden sivujen Koti-osiosta.

RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (ST 43.31)
RT 80260 Urakkasopimus (ST 43.34)
RT 16-10667 Sivu-urakkasopimuksen laatiminen (ohjekortti, esimerkkinä sähköurakka) (ST 43.20)
RT 16-10669 Rakennusurakkasopimuksen laatiminen
RT 80271 Sivu-urakan alistamissopimus (ST 43.21)
RT 16-10725 Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen
RT 16-10698 Urakkaohjelman laatiminen (ohjekortti, talonrakennustyö) (ST 71.21)
RT 16-10699 Urakkarajaliitteen laatiminen (ohjekortti, talon­rakennustyö) (ST 71.22)
RT 80279 Urakkatarjouspyyntö
RT 16-10744 Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen
RT 80280 Urakkatarjous
RT 80276 Maksuerätaulukko
RT 16-10736 Maksuerätaulukon laatiminen (ohjekortti, esimerkkinä rakennusurakka)
RT 80272 Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja
RT 16-10733 Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen

 
Pienurakkasopimus RT 80265

Niissä urakoissa, joissa YSE-ehdot sopimuslomakkeineen tuntuvat liian laajoilta ja monimutkaisilta, voidaan käyttää pienurakkasopimusta.

Pienurakkasopimus on tarkoitettu käytettäväksi pienissä, lyhytaikaisissa elinkeinonharjoittajien välisissä urakkasopimuksissa. Pienurakkasopimus on itsenäinen sopimus ja sisältää kaikki urakkasopimuksen ehdot. Pienurakkasopimus ei ole mitenkään sidoksissa YSE 1998 -ehtoihin. HUOM: Sähkötöitä varten on oma Pienurakkasopimuksen täyttömalli.

Pienurakkasopimuksissa käytettävät RT-kortit (suluissa myös ST-kortin numero):

RT 80265 Pienurakkasopimus (ST 43.36)
RT 16-10707 Pienurakkasopimuksen laatiminen (ST 43.23)
RT 16-10703 Pienurakkasopimuksen laatiminen

 
Laskutyöt

Laskutyötarjous/sopimus (ST 43.11)

Elinkeinonharjoittajien välillä tehtäviin pienehköihin töihin sopii hyvin ST-kortiston laskutyö -lomake.  Yhdellä ja samalla asiakirjalla  tarjous voidaan vahvistaa sopimukseksi.

Lomakkeen täytettävä osuus sisältää mm. seuraavat kohdat: hinta, maksuehdot, aikataulu, takuuaika, vakuutukset, eli kaikki olennaisimmat asiat, joista pitää sopia. Lomakkeeseen sisältyy myös 1-sivuiset yleiset sopimusehdot, joissa mm. asiakirjojen pätevyysjärjestys ja tilaajan myötävaikutusvelvollisuus on määritelty.

 
Lisä- ja muutostyöt

Se, että lisä- ja muutostöistä ei sovita kirjallisesti, on yleistä, vaikka esimerkiksi YSE-ehdot kirjallista sopimista edellyttävätkin. Siitä, että suupuheiden varassa ”on tehty vaan”, on syntynyt monia riitoja työmaan taloudellisessa loppuselvityksessä eikä maksumiestä tehdyille töille ole aina löytynyt. On molempien sopijapuolien, ja erityisesti urakoitsijan etu sopia asioista kirjallisesti. Sopimisen helpottamiseksi on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:ssa laadittu YSE 1998 -yhteensopivat, 2-sivuiset, kätevät lomakkeet sekä muutos- että lisätöihin

Lisätyöt: Lisätyötarjous LT 98 (ST 43.15.1)
Muutostyöt: Muutostyötarjous MT 98 (ST 43.16.01)

 
Huolto- ja kunnossapito

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 tai Pienurakkasopimus eivät sovellu hyvin huollon ja kunnossapidon sopimuksiin. Näihin töihin onkin laadittu omat YSE-ehdot.

 SHK-YSE 1998

 • Sähköjärjestelmien huollon ja kunnossapidon yleiset sopimusehdot SHK-YSE 1998 (ST 95.60.02 )
 • Sähköjärjestelmien huollon ja kunnossapidon tehtäväluettelo (ST 95.60.03)
 • Sähkölaitteistojen huolto- ja kunnossapito. Huollon seuranta (ST 95.60.04)
 • Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmie sekä tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimus (ST 95.60.01)

 
Sähköverkon palvelusopimus

 Sähköverkon palvelusopimus on tarkoitettu käytettäväksi tuntityöluonteisten (yksikköhintaisten) töiden tarjouskyselyissä ja sopimisessa. Myös kuntotarkastukset, raivaukset, voimalaitoskäytöt, muuntamoiden ja kytkinasemien huollot ja kunnossapito sopivat tällä sopimuksella sovittaviksi.

Sopimusmallia voidaan käyttää kaikenlaisessa sähköverkon kunnossapito- ja palvelutoiminnassa. Sopimus soveltuu myös hyvin esimerkiksi kuntien ja tielaitoksen tievalaistuksen ja liikennevalojen kunnossapitoon. Myöskin erilaisista teollisuuden (pihavalaistus, muuntamot, sähkönjakelu jne.) kunnossapitotöistä, vikapäivystyksestä ja  vikojen korjauksesta sopiminen onnistuu tällä lomakkeella.

Sähköverkon palvelusopimus sisältää:

 • Sopimuslomakkeen
 • Määräluettelon
 • Työselostuksen ja sen täyttömallin

Sähköverkon palvelusopimukseen ei liity mitään yleisiä sopimusehtoja (kuten YSE) vaan kaikki sopimuksen ehdot on kirjattu em. asiakirjoihin.

  

Sopimusasiakirjat verkonrakentamisen maarakennustöihin

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n verkostourakoinnin asiantuntijaryhmän perustama työryhmä on laatinut sopimusasiakirjat, jotka on tarkoitettu käytettäväksi verkostourakoitsijan teettäessä maarakennustöitä aliurakkana. Maarakennustöiden teettämisen sopimuskäytäntö on ollut työryhmän selvityksen mukaan hyvin kirjavaa ja usein sopiminen on tapahtunut vain suullisesti. Verkonrakentamisen maarakennustöihin liittyy kuitenkin monia tärkeitä vastuu- yms. kysymyksiä, joista on tärkeää sopia kirjallisesti. Sopimusasiakirjat, jotka on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 1998 kanssa, ovat:

 • Tarjouspyyntö koskien verkonrakentamisen maarakennustöiden kausisopimusta
 • Verkonrakentamisen maarakennustöiden yksikköhintaluettelo
 • Ohje verkonrakentamisen maarakennustöiden yksikköhintaluetteloon
 • Tarjous koskien verkonrakentamisen maarakennustöiden kausisopimusta
 • Kausisopimus verkonrakentamisen maarakennustöihin
 • Verkonrakentamisen maarakennustöiden sopimus

 
Mistä RT-kortteja ja muita lomakkeita ja sopimusehtoja saa?

RT-kortteja voi ostaa ja niistä saa lisätietoja Rakennustieto Oy:stä. Tärkeimpiä ja sähköalalla yleisimmin käytössä olevia RT-kortteja ja muitakin sopimuslomakkeita ja -ehtoja sekä ST-kortistoa myy Sähköinfo Oy. Useimmat sopimusasiakirjat ovat saatavilla sekä paperiversiona että sähköisessä muodossa.