Kenen omaisuutta sähkösuunnitelmat ovat?

Voivatko sähkösuunnitelmat saada tekijänoikeudellista suojaa? Missä laajuudessa sähkösuunnitelmien laatija ja tilaaja voivat käyttää valmiita suunnitelmia muihin kohteisiin? Vastauksia näihin kysymyksiin löytyy tekijänoikeuslaista, tekijänoikeusneuvoston lausunnoista sekä suunnittelusopimusten ehdoista.

Tekijänoikeuslain (404/1961) 1 §:n mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen. Tekijänoikeuslain 1 §:ssä on esimerkkiluettelo eri teoslajeista. Teoksia voivat olla esimerkiksi kaunokirjalliset tai selittävät kirjalliset teokset, sävellysteokset, valokuvat tai muut kuvataiteen teokset. Tekijänoikeuslain 1 §:n 2 momentin mukaisesti kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta.

Tekijänoikeuslain 1 §:n mukaisella teoksella tarkoitetaan henkisen omaperäisen luomistyön tuotetta. Teoksen tulee ylittää teoskynnys eli saavuttaa teostaso. Tekijänoikeudellisen suojan edellytyksenä ei ole muita erityisiä vaatimuksia. Teoksen aihe, taiteellinen arvo, käyttötarkoitus tai muut vastaavat seikat eivät yleensä ole huomioon otettavia seikkoja teostasoa arvioitaessa. Työn luomiseen vaadittavalla työ- tai tietomäärällä ei ole merkitystä teostasoa arvioitaessa. Jos tekniset tai muut vaatimukset asettavat työn laatimiselle niin ahtaat rajat, että tietty asia voidaan ilmaista vain yhdellä tavalla, ei tällaisen työn normaalisti voitaisi katsoa ylittävän teoskynnystä. Tekijänoikeus syntyy sille luonnolliselle henkilölle, joka on luonut teoksen.

Tekijänoikeus ei suojaa ideoita ja yleisiä periaatteita sellaisenaan. Tekijänoikeus ei suojaa myöskään teoksen aihetta tai teoksen sisältämiä tietoja sellaisenaan. Sen sijaan tekijänoikeus suojaa sitä omaperäistä ilmenemismuotoa, joka tietylle idealle, periaatteelle tai aiheelle on annettu.

Tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaisesti tekijällä on yksinomainen oikeus määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana. Koska tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksesta myös muutetussa muodossa, edellyttää myös teoksen muuttaminen tekijän suostumuksen.

Tekijänoikeuslain mukaisesti saman teoksen eri kappaleina pidetään esim. tekijänoikeuslain 1 § 1 momentin mukaisia rakennuksen arkkitehtipiirustuksia ja niiden pohjalta rakennettua valmista rakennusta. Poikkeuksellisesti tekijänoikeuslain 1 §:n 2 momentin tarkoittavan selittävän piirustuksen pohjalta tapahtuva rakentaminen ei ole kiellettyä, ainoastaan kopioiminen sellaisenaan. Näissä tilanteissa on selittävillä piirustuksilla katsottu olleen ainoastaan opastava merkitys.

Tekijänoikeusneuvosto

Valtioneuvoston asettaman tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on muun muassa antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Neuvostossa ovat edustettuina keskeiset tekijänoikeuslaissa säädettyjen oikeuksien haltijat ja suojakohteiden käyttäjät. Tekijänoikeusneuvostolta voi pyytää lausuntoa kuka tahansa. Lausunnon pyytäminen ei edellytä henkilökohtaisen intressin olemassaoloa.

Tekijänoikeusneuvosto voi antaa lausuntoja vain tekijänoikeuslain soveltamisesta. Se ei voi lausunnoissaan esimerkiksi tulkita tehtyjä sopimuksia eikä muutoin ratkaista näyttökysymyksiä. Lausunnot ovat suosituksen luonteisia. Ne eivät oikeudellisesti sido lausunnon pyytäjää eivätkä tämän vastapuolta.

Lausuntoja piirustusten suojasta

Tekijänoikeusneuvosto on antanut lausuntoja myös erilaisten piirustusten suojasta. Neuvosto on lausunnossaan 2000:3 ottanut kantaa selittävien rakennuspiirustusten suojaan todeten, etteivät piirustukset olleet yksittäin tai kokonaisuutena arvioiden teostason ylittäviä teoksia. Myös lausunnossaan 1997:20 tekijänoikeusneuvosto katsoi, etteivät rakennuspiirustukset olleet tekijänoikeuslain 1 §:n 1 tai 2 momentin nojalla suojattavia teostason ylittäviä teoksia.

Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2000:10 koskee rakennuksen LVIS-piirustusten tekijänoikeudellista suojaa. Lausunnossa on todettu muun muassa seuraavaa:

Piirustuksia on lausuntopyyntöön oheistettu yhteensä 11; ne jakautuvat neljään eri osioon eli sähköön, ilmanvaihtoon, vesijohtoihin sekä lämmitykseen. Piirustukset liittyvät LVIS-suunnitteluun. Piirustukset voivat tulla suojatuiksi kirjallisina teoksina, mikäli ne ovat riittävän itsenäisiä ja omaperäisiä. Suunnittelutyö ja siihen liittyvät piirustukset liittyvät olennaisesti sähköön ja valaistukseen, ilmanvaihtoon, vesijohdotukseen ja viemäröintiin sekä lämmitykseen. Piirustukset ovat luonteeltaan teknisiä ja saattaisivat erikseen arvioituina tulla suojatuiksi tekijänoikeuslain 1 §:n 2 momentin mukaisina selittävinä piirustuksina.

Neuvosto toteaa kuitenkin, että työn luonteesta johtuen tekniset ja tarkoituksenmukaisuussyyt määräävät olennaisesti piirustusten muotoa vähentäen siten myös piirustuksissa ilmenevän omaperäisyyden mahdollisuutta. Piirustuksia ohjaavana elementtinä on tarve saada sovitettua tiettyyn ympäristöön mahdollisimman toimiva kokonaisuus. On pidettävä todennäköisenä, että samaan työhön ryhtyvä alan ammattilainen voisi päätyä olennaisesti samanlaisiin ratkaisuihin kuin lausuntopyynnössä esitetyssä tilanteessa on päädytty. Neuvosto katsoo, etteivät lausuntopyyntöön liitetyt piirustukset yksittäin arvioituina ole tekijänoikeuslain 1 §:n mukaisia teoskynnyksen ylittäviä teoksia.

Tekijänoikeusneuvosto toteaa, että suunnittelutyön tulos kokonaisuutena arvioiden voisi tulla suojatuksi tekijänoikeuslain tarkoittamana teoksena. Myös suunnittelutyön eri osa-alueiden piirustukset voisivat kokonaisuuksina tulla suojatuiksi teoskynnyksen ylittävinä teoksina. Tekijänoikeusneuvosto katsoo, ettei suunnittelutyössä tältäkään osin ilmene vaadittavaa itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä. Näissäkin tapauksissa tekniset ja tarkoituksenmukaisuussyyt ohjaavat suunnittelutyön tuloksia. Tarkasteltavat LVIS-piirustukset eivät siis nauti suojaa tekijänoikeuslain nojalla.

Arvioita tekijänoikeusneuvoston lausunnon perusteella

Lausunnon 2000:10 tekstin perusteella ei voida suoraan arvioida kohteen tai piirustusten laajuutta tai vaativuutta suunnittelun näkökulmasta. Kysymyksessä oli kuitenkin KVR-kohde, jossa KVR-urakoitsija teki LVIS-töitä koskevat suunnittelusopimukset suunnittelutoimiston kanssa.

Lausunnon perusteella voidaan kuitenkin todeta, etteivät esimerkiksi sähkösuunnitelmat kovinkaan helposti saa suojaa tekijänoikeuslain nojalla. Sähkösuunnittelussakin tekniset ja tarkoituksenmukaisuussyyt ohjaavat suunnitteluntyön tuloksia, eikä niistä tämän seurauksena tule kovinkaan itsenäisiä ja omaperäisiä. Tämän seurauksena sähkösuunnitelmat eivät yleensä saa suojaa teoskynnyksen ylittävinä teoksina.

Suunnittelusopimusten käyttöoikeudesta sopiminen

Tekijänoikeusneuvostolla ei ole toimivaltaa arvioida sopimusoikeudellisia seikkoja. Suunnittelusopimuksen osapuolilla on sen sijaan vapaus sopia suunnittelijan laatimien suunnitelmien käyttöoikeudesta. Esimerkki tavasta sopia suunnitelmien käytöstä löytyy Konsulttitoiminnan yleisistä sopimusehdoista KSE 1995. Näiden ehtojen kohdan 6.2.1 mukaan tilaajalla ei ilman konsultin suostumusta ole oikeutta käyttää konsultin toimesta syntyneitä suunnitelmia, piirustuksia, tietokoneohjelmia, tiedostoja tai muita henkisiä tuotteita muuhun kohteeseen tai tarkoitukseen kuin sopimuksessa on edellytetty eikä luovuttaa niitä kolmannen henkilön käyttöön. Vastaavasti KSE 1995 –ehtojen kohdan 6.2.3 mukaan konsultilla ei ole oikeutta luovuttaa tilaajan toimeksiannosta syntynyttä suunnitelmaa muille ilman tilaajan suostumusta.

Kirjoittaja Roger Lehtonen toimii STUL:n lakiasiainosastolla lakimiehenä.

Artikkeli on julkaistu Sähköala 3/2006 -lehdessä.