SFS 6000 -standardi korostaa sähkölaitteiston suojausta

1.1.2014

Sähkölaitteiston suojauksen suunnittelu korostui SFS 6000 -standardin uusimisen myötä. Suunnitteluvaiheessa täytyy laskelmin tai muulla tavoin varmistaa, että sähköasennusten suojausta koskevat perusvaatimukset toteutuvat.

Suojausvaatimus on hyvin perusteltu, koska väärin mitoitetun suojauksen korjaaminen valmiissa asennuksessa on aina työläämpää ja kalliimpaa, kuin suojausvaatimusten toteutumisen varmistaminen suunnitteluvaiheessa.

Johdon poikkipinnan valinta määräytyy ensisijaisesti kuormitusvirran mukaan. Tämä takia odotettavissa oleva kuormitus tulee määrittää tarkasti suunnitteluvaiheessa. Suunnittelussa määritetään odotettavissa olevat kuormitusvirrat keskustasolla ja tarvittaessa myös ryhmäjohtotasolla.

Tämän jälkeen varmistetaan, että kaapeleiden kuormitettavuudet ovat riittäviä ja että johdon ylikuormitussuojaus toteutuu. Yleensä mitoituksessa tulee ottaa huomioon laajennusvara, eikä virtapiirien mitoitusta tule tehdä liian lähelle johdon jatkuvaa kuormitettavuutta.

Oikosulku- ja vikasuojauksen määritys

Lämpöeristeen läpivienti kuva Pertti A. MäkinenOikosulkusuojauksella suojataan johtimia oikosulkuvirran aiheuttamalta lämpenemiseltä. Sen tulee toteutua minkä tahansa johtimien välisessä viassa sekä missä tahansa kohtaa johtoa tapahtuvassa viassa.

Oikosulkusuojauksen toimivuuden varmistamiseksi täytyy selvittää suurimmat ja pienimmät oikosulkuvirrat keskuksissa ja tarvittaessa myös pienin oikosulkuvirta ryhmäjohdon päässä. Suojaustarkasteluun vaikuttaa, käytetäänkö oikosulkusuojana ylikuormitussuojasta erillistä suojalaitetta, vai onko ylikuormitussuoja ja oikosulkusuoja yhteinen.

Vikasuojaustarkastelussa varmistetaan, että vaihe- ja suojajohtimen välisessä viassa oikosulkuvirta on riittävä nopean poiskytkennän aikaansaamiseksi. Käytännössä tulee selvittää pienimmät vikavirrat keskuksissa sekä määrittää suurimmat sallitut ryhmäjohtopituudet.

Jännitteenalenema ja selektiivisyys

Jännitteenalenema tulee selvittää, mikäli tästä on erikseen sovittu. Standardin suositus jänniteenalenemasta vaihtelee sen mukaan, onko kysymys valaistuskuormasta vai jostain muun tyyppisestä kuormituksesta.

Suojauksen selektiivisyys tulee selvittää, mikäli tästä on erikseen sovittu. Selektiivisyyden varmistamisessa voidaan käyttää apuna suojalaitevalmistajan ilmoittamia tietoja suojalaitteiden ominaisuudesta.

Suojaustarkastelu käytännössä

Yksinkertaisissa ja suppeissa asennuksissa suojausvaatimusten toteutumisen varmistaminen onnistuu hyvin myös käsin laskennalla. Pistorasia- ja valaistusryhmien kuormitusvirtoja ei yleensä tarvitse laskea, kunhan johdon ylikuormitussuojaus on toteutettu johdon poikkipinnan mukaan.

Suuremmissa laitteistoissa tarvitaan laskelmia ja mitoitustietoja vähintään keskustasolla eikä käsin laskenta ole enää perusteltua. Suurempien laitteistojen osalta voidaan käyttää sähköverkon mitoitusohjelmia.

Laskelmien dokumentointi

Edellä mainitut laskemat tulee sisältyä suunnitteludokumentteihin. Standardin SFS 6000 mukaan sähköasennuksiin liittyvistä dokumenteista täytyy käydä ilmi virtapiirien mitoituksen kannalta olennaiset tiedot, kuten johdinpoikkipinnat ja -pituudet, suojalaitteiden nimellisarvot ja katkaisukyvyt sekä odotettavissa olevat oikosulkuvirrat.

Erityyppisissä asennuksissa tiedot voidaan esittää hyvinkin erilaisissa muodoissa, kunhan ne ovat käytettävissä. Laskentaohjelmat tuottavat yleensä tarvittavan dokumentaation. Asennuksista täytyy löytyä vastaavasti merkinnät, joiden perusteella virtapiirit voidaan tunnistaa.