Sähkölaitteistojen kunnossapitotarkastukset ja kuntotutkimukset

5.6.2009

Sähkölaitteiston haltijalla on lainsäädännön perusteella vastuu laitteiston turvallisuudesta. Asuinkiinteistössä haltijan vastuun yleisten tilojen sähköasennuksista ensisijaisesti kantavat yhtiön hallitus ja isännöitsijä.

Asuinkiinteistön vastuuhenkilöt ovat velvollisia huolehtimaan sellaisten virheiden ja puutteiden esille tuonnista ja korjausesityksistä, jotka voivat aiheuttaa esimerkiksi kiinteistölle vaaraa, kuten rakenteiden vioittuminen, ja josta seurauksena olisi merkittävä arvonaleneminen. Velvoitteiden hoitamiseksi hallituksella on käytettävissään sähkölaitteistojen kunnossapitotarkastukset ja kuntotutkimukset.Vanhat asennukset voivat olla paloriski.

Myös uusi, mahdollisesti vuoden 2010 alusta voimaan tuleva asunto-osakeyhtiölaki tulee edellyttämään hallitukselta tietoa kiinteistön kunnosta ja kunnostustarpeista sekä selontekoa niistä vähintään viiden vuoden jaksolle.

Sähkölaitteistokin kuluu, liitokset löystyvät ja laitteisto vaatii huoltoa. Jotta huolto olisi oikea- aikaista ja oikeassa paikassa, vika on ensin selvitettävä. Kaikki ei näy päällepäin, ja moni vaaratekijä tai muu häiriön aiheuttaja voi jäädä havaitsematta.

Kunnossapitotarkastukset

Vuonna 2007 uusitun pienjännitestandardisarjan standardi SFS 6000–6 käsittelee tarkastuksia ja määrittelee sähkölaitteiston kunnossapitotarkastuksille sisällön. Näillä tarkoitetaan laitteiston haltijan säännöllisin väliajoin huolehtimia tarkastuksia, joilla varmistetaan laitteiston kunnossapito ja turvallinen käyttö.

Sähköalan ammattilaisen tekemät tarkastukset ovat vaihtoehto ammattitaitoisten henkilöiden suorittamalle jatkuvalle laitteiden valvonnalle ja ennakoivalle kunnossapidolle; menettelystä on pidettävä myös tarpeellisia tiedostoja. Voikin miettiä, missä ja minkä tyyppiset kiinteistöt täyttävät ennakoivan kunnossapidon kriteerit. Monessa tapauksessa voidaan tiukasti tulkiten todeta muutoin vapaaehtoisen kunnossapitotarkastuksen olevan tavallaan pakollinen, jos laitteiston kunnossapitoa ei ole muutoin hoidettu.

Itse tarkastus ei ole kovinkaan suuri juttu, sillä pääasiallisesti se koostuu yleensä vain yksityiskohtaisesta aistinvaraisesta tarkastuksesta rakenteita purkamatta sekä vikavirtasuojien testauksesta. Tarvittaessa voidaan soveltuvin osin tehdä käyttöönottotarkastuksen mittauksia, mutta ne voivat olla hyvin rajallisia sähkölaitteiston ollessa tarkastusta tehdessä käytössä.

KuntotutkimusVälinpitämättömyys voi näyttää tällaiselta.

Kunnossapitotarkastuksessa tai kuntotutkimusta suppeammassa kuntoarviossa voi tulla esiin asioita, joiden selvittäminen ei onnistu ilman tarkempia tutkimuksia ja menetelmiä. Tällöin saattaa olla tarve ainakin osalle järjestelmiä tai järjestelmää tehdä kuntotutkimus.

Monissa viime aikoina televisiossa esitetyissä dokumenttiluonteisissa ohjelmissa on saatettu kuntotutkimus varsin huonoon maineeseen ainakin rakenteisiin kohdistuvista kuntotutkimuksista. Se ei voi olla vaikuttamatta ainakin jollain tavalla koko kuntotutkimusalaan.

Yhtenä syynä varmasti on, että kuntotutkimuksen ja kuntoarvion ero ei ole välttämättä tilaajien tiedossa. Tärkeätä onkin tehdä käsitteet selviksi viimeistään sopimusvaiheessa, jotta odotusarvot tutkimuksen lopputuloksille ovat oikeat. Pitää etukäteen selvittää esimerkiksi kuntoarvion rajoitteet ja painottaa, mitä pelkän kuntoarvion menetelmin ei saa selville.

Henkilö- ja yritysarviointi SETI ylläpitää sähköistyksen kuntotutkijoista rekisteriä, josta voi käydä etsimässä tekijän. Osoite on www. seti.fi.

Valtion tukea kuntotutkimuksiin

Valtio tukee kuntotutkimusta pääsääntöisesti 50 prosentilla hyväksyttävistä kustannuksista, mikä on merkittävä avustus kuntotutkimusta tilaavalle. Myös kuntoarvioihin saa tällä hetkellä avustusta, mutta kuntoarviot olivat esimerkiksi vuonna 2007 tuen ulkopuolella.

Kannattaa tarkistaa ajankohtainen tukitilanne esimerkiksi kiinteistön sijaintikunnan nettisivuilta, joista löytyy yleensä neuvoja myös muiden avustusten, kuten energia-avustusten, hakemiseen.

Teksti ja kuvat: Juha Kauppila

Kirjoittaja on Sähköinfo Oy:n tekninen asiantuntija.