Paloturvallisuuteen kiinnitetään huomiota SFS 6000:n uudistuksessa

1.6.2017

Pienjännitesähköasennuksia koskeva standardiuudistus sisältää uudet suositukset sähkölaitteistojen paloturvallisuuden parantamiseksi. Tämä on perusteltua, koska Suomessa sähköpaloissa kuolee vuosittain noin viisinkertainen määrä ihmisiä verrattuna sähköiskutapaturmiin.

Pienjännitesähköasennuksia koskeva standardiuudistus on valmistumassa syksyllä. Lausunnot on käsitelty ja standardiehdotus etenee loppukeväästä hyväksymis- ja julkaisumenettelyyn.

Liesi on yleisin sähköpalon syy. Riskiä voidaan pienentää liesivahdilla. Kuva: SaferaUudistuksessa korostuvat muun muassa uudet suositukset sähkölaitteistojen paloturvallisuuden parantamiseksi. Tämä onkin hyvin perusteltua, koska Suomessa sähköpaloissa menehtyy vuosittain noin viisinkertainen määrä ihmisiä verrattuna sähköiskutapaturmiin. Viime vuonna sähköpaloissa menehtyi 21 henkilöä.

Sähköliedet aiheuttavat vuosittain noin tuhat palohälytystehtävää, joista noin kymmenesosa etenee rakennuspaloksi. Lähes kaikissa tapauksissa syynä on ollut lieden käyttäjän toiminta, lieden vikaantumisia syynä ei juuri ole ollut.

Tärkein keino ehkäistä liedestä aiheutuvia paloja on käyttää sähköliettä huolellisesti. Paloturvallisuutta on mahdollista parantaa myös teknisillä ratkaisuilla. Siksi standardi SFS 6000 suosittelee liesien ja liesitasojen aiheuttaman tulipalovaaran pienentämiseksi käytettäväksi standardin SFS-EN 50615 vaatimusten mukaista liesivahtia, joka katkaisee sähkönsyötön tulipalon uhatessa.

Esimerkiksi Norjassa vastaava vaatimus on ollut asennusstandardeissa jo vuodesta 2010.
  

Ryhmäjohtojen paloturvallisuus paranee valokaarivikasuojalla

Sähköasennuksista johtuvat tulipalot johtuvat usein valokaarivioista, jotka johtuvat rinnakkaisvalokaarista tai jännitteisten johtimen välillä esiintyvistä eristysvioista tai löysistä liitoksista. Sarjavalokaaressa ei esiinny vuotovirtaa maahan, ja sen takia vikavirtasuoja ei voi havaita näitä vikoja.

Valokaarivikasuoja AFDD parantaa ryhmäjohtojen paloturvallisuutta. Kuva: HagerSarjavalokaarivian impedanssi pienentää kuormitusvirtaa ja virta jää katkaisijan tai sulakkeen laukaisurajan alapuolelle. Vaihe- ja nollajohtimen välisissä rinnakkaisvalokaarivioissa virtaa rajoittavat asennuksen ja valokaaren itsensä impedanssit, ja sen takia aiheutuva virta voi jäädä pienemmäksi kuin ylivirtasuojan toimintavirta.

Suomessa aiheutuu vuosittain satakunta sähköpalohälytystä kaapeleista ja suunnilleen saman verran palohälytyksiä aiheuttavat sähkökeskukset. Näissä molemmissa palo ehtii edetä huomattavasti useammin rakennuspaloksi kuin liesienaiheuttamissa hälytyksissä. Yksi syy kaapeleista alkaviin paloihin on liitoksen vikaantuminen, mitä perinteiset suojalaitteet, ylivirtasuojat tai vikavirtasuoja  eivät havaitse riittävän ajoissa.

Paloriskiä voidaan pienentää valokaarivikasuojalla (AFDD), jonka käyttöä uudistuva SFS 6000 suosittelee tiettyjen ryhmäjohtojen suojana. Standardi suosittelee, että seuraavia tiloja syöttävät ryhmäjohdot suojattaisiin valokaarivioilta käyttämällä valokaarivikasuojaa:

  • nukkumiseen käytettävät tilat,
  • tilat, joissa on käsiteltävistä tai varastoitavista materiaaleista johtuva palovaara,
  • tilat, joissa on palava-aineisia rakennusmateriaaleja, paloa levittävissä rakenteet sekä
  • tilat, joissa on korvaamattomia esineitä.

Valokaarivikasuojalla tarkoitetaan standardin SFS-EN 62606 mukaista suojalaitetta, joka sijoitetaan suojattavan piirin syöttöpisteeseen.
  

Rakennustuoteasetuksen siirtymäaika päättymässä

Rakennustuoteasetuksen siirtymäaika kaapeleiden osalta päättyy 1. heinäkuuta 2017. SFS 6000 edellyttää palokäyttäytymiseltään paremman Cca-luokan kaapelien käyttöä uloskäytävien ja lääkintätilojen sähköasennuksissa, ellei kaapeleita koteloida riittävän palonkestoisella koteloilla. Lisävaatimuksia on savunmuodostumiseen, palavien pisaroiden ja partikkeleiden syntymiseen ja happamien savukaasujen muodostumiseen.

Palo-ominaisuuksiltaan huonompia Fca-luokan kaapeleita ei saa rakennuksen sisällä viedä 5 m pidempää matkaa tai vaihtoehtoisesti Fca-luokan kaapelin voidaan tuoda omana palo-osastona olevaan keskustilaan. Kaapeleiden paloturvallisuutta parannetaan myös suosituksella Dca-luokan kaapeleiden käyttämisestä tietyissä tiloissa. Näitä kaapeleita suositellaan  käytettäväksi maan alla olevissa tiloissa,  joissa voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa.

Suositus koskee myös maan päällä olevia tiloja, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoitolaitoksissa, toimistotiloissa, kauppaliikkeissä, hotelleissa ja vastaavissa sekä maa- ja puutarhatalouden rakennuksissa.

Lämpösäteily ja kuumat osat voivat olla vaaraksi

Standardin SFS 6000 luku 42 sisältää perusvaatimukset sähkölaitteiden aiheuttamilta paloriskeiltä suojautumiseen. Standardin mukaan ihmiset, kotieläimet ja omaisuus on suojattava sähkölaitteiden lämpenemisen tai lämpösäteilyn aiheuttamalta vahingolta ja vaurioitumiselta ottamalla huomioon standardin vaatimukset ja laitevalmistajien ohjeet. 

Sähkölaitteen aiheuttama lämpö ei saa aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa lähellä oleville kiinteille materiaaleille tai materiaaleille, jotka todennäköisesti voivat olla lähellä sellaisia laitteita eikä sähkölaitteet  eivät saa aiheuttaa tulipalon vaaraa lähellä oleville materiaaleille.

Syynä palovaaraan voivat olla muun muassa lämpösäteily ja kuumat osat, suojalaitteiden, kuten termostaattien tai  lämpötilarajoittimien virhetoiminta, kaapeliläpivientien tiivisteiden tai johtojärjestelmien heikkeneminen. Yleisin syy lienee kuitenkin laitteiden sopimaton valinta,  asennus ja käyttö. Esimerkiksi valaisimien ja lämmittimien sijoituksessa  tulee ottaa huomioon laitevalmistajien ohjeet. Erityistä palovaaraa sisältävien tilojen sähköasennuksille on lisävaatimuksia, muun muassa vikavirtasuojan käyttö.