Mitä määräys 65 edellyttää antenniurakoitsijoilta?

22.10.2015

Yhteisantenniverkkojen asentaminen ja ylläpito ei edellytä nykyisin viranomaisten myöntämää lupaa tai rekisteröintiä, mutta antenni- ja teleurakoitsijan on tunnettava ja toimittava Viestintäviraston määräyksen 65 mukaisesti.

Antenniurakoitsija Ari Salminen suuntaa järvenpääläisen taloyhtiön VHF-antennin kohti lähintä lähetinmastoa.Viestintäviraston sisäverkkomääräys määrittelee tarkasti antenniverkon suorituskykyvaatimukset sekä asettaa minimivaatimukset rakenneosille, kuten kaapeleille, antenneille ja vahvistimille. Määräys edellyttää, että teleurakoitsija testaa uuden tai uudistettavan verkon vaatimustenmukaisuuden ja luovuttaa asiakkaalle tarkastuspöytäkirjan ja muut asennusta koskevat dokumentit.

Viestintäviraston määräyksellä halutaan varmistaa, että antenniverkko toimii tv-palvelujen jakelutienä rakennuksen sisällä mahdollistaen laajakaistaiset ja tasavertaiset tv-palvelut kaikille kiinteistön asukkaille ja toimijoille.

Koska antenniurakoinnille ei ole nykyisin asetettu virallisia pätevyysvaatimuksia, kannattaa tilaajien varmistaa, että yrityksen työntekijöillä on riittävä peruskoulutus ja tuntemus antenniverkkojen ja -laitteiden asennusmenetelmistä.

Lisäksi kannattaa varmistaa, että yrityksellä on käytössään vaadittavat testauslaitteet ja riittävästi ammattitaitoa myös luotettavien lopputarkastusdokumenttien laadintaan. Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry muistuttaakin, että antenniurakointi on erikoisurakointia, joka vaatii runsaasti teknistä erityisosaamista.

SETI:n sertifikaatti varmentaa pätevyyden

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n A-urakoitsijahyväksyntä on rakennuttaja- ja urakointialan kehittämä pätevyysjärjestelmä, jolla urakoitsija voi osoittaa pätevyytensä. Digita Oy ja DNA Oy edellyttävät asennusverkostoihinsa liittyviltä urakoitsijoilta A-hyväksyntää.

Vapaaehtoinen hyväksyntä edellyttää, että yrityksen vastuuhenkilöllä on soveltuva sähkö- tai ICT-alan tutkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus antenniverkkotöistä tai riittävästi työkokemusta ja soveltuva antennialan täydennyskoulutusta.

Antennijärjestelmiä koskeva tekninen ohjeistus on koottu Sähkötieto ry:n ylläpitämään ST-kortistoon. Alan laitetoimittajien ja operaattorien tekninen tuki asennusliikkeille on myös tärkeää. Esimerkiksi laitekohtaiset asennusohjeet on syytä huomioida, minkä lisäksi asentajien on tunnettava myös operaattorien verkkokohtaiset erityispiirteet ja ohjeet.

Verkko on aina testattava ja dokumentoitava

Tasomittalaite on välttämätön työkalu antenniurakoitsijalle.

Jotta antenniverkon ja -järjestelmän määräystenmukaisuus voidaan todeta, antenniurakoitsijan on suoritettava vastaanottomittaukset, jotka tehdään tasomittarilla. Antenniverkon jokaisesta antennirasiasta mitataan signaalitasot ala- ja ylärajataajuuksilta (47 ja 1000 MHz). Antennijärjestelmän vahvistimen tuloista ja lähdöistä mitataan signaalitasot ja modulaatiovirhesuhde (MER-arvo).

Passiivisen antenniverkon vaimennusmittaus edellyttää, että urakoitsijalla on kohinageneraattori, jolla kytketään kiinteistön tähtipisteeseen. Kohinageneraattori lähettää verkkoon valkoista kohinaa, jonka taso mitataan kaikista antennirasioista. Mittaustulosten on täytettävä määräyksessä esitetyt raja-arvot.

Antenniurakoitsijan velvollisuutena on testauksen lisäksi tarkastaa käyttöönotettavan verkon määräystenmukaisuus.  Tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, jonka allekirjoittaa tarkastuksen tekijä eli urakoitsija. Tarkastuspöytäkirjaan liitetään määräyksen edellyttämät dokumentit kuten verkon johtokaaviot, mittaustulokset ja antennivastaanoton tapauksessa maston tuulikuormalaskelmat ja antennien tyyppitiedot. Antenniurakoitsijaa helpottamaan on laadittu valmis tarkastuspöytäkirjalomake, joka on saatavissa Sähköinfo Oy:n ST-kortistopalvelusta.

Kuka on oikea antenniurakoitsija?

Määräyksen mukaan antenni- ja teleurakoitsijalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka rakentaa sisäverkon tai ylläpitää sitä. Käytännössä antenniurakoitsija voi olla yhden miehen yrittäjä tai valtakunnallinen sähköisen talotekniikan urakointiyritys.

Määräyksen 65 mukaan antenni- ja teleurakointi rajoittuu kiinteistön hallinnassa olevaan sisäverkkoon. Sisäverkko voi koostua useammasta rakennuksesta, jolloin sisäverkko käsittää myös rakennusten välisen kaapeloinnin joka voi olla toteutettu koaksiaalikaapeleilla tai valokaapeleilla. Vaikka sisäverkon ja operaattorin liityntäverkon hallinnollinen rajapinta on melko selkeä, tekniikaltaan kiinteistön sisäverkko ja operaattorin liityntäverkko eivät eroa toisistaan juurikaan. Tästä johtuen monet antenni- ja teleurakoitsijat tekevät myös operaattoreille liityntäverkon alihankintatöitä talojakamossa tai liityntäverkon talokaapeliosuudella.

Antenniverkko ja -järjestelmä ovat kiinteistön sisäverkkoja. Antenniurakoitsijan on hyvä tuntea myös kiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän ja kuitukaapeloinnin periaatteet, joiden asennustoiminta täydentää hyvin antenniurakoitsijan tuotevalikoimaa. Satelliittivastaanottimien, matkaviestimien suunta-antennien ja sisätilakuuluvuusjärjestelmien asentaminen ja ylläpito soveltuu myös hyvin antenniurakoitsijalle. Viestintäverkkojen tekniset ratkaisut kehittyvät jatkuvasti, mutta sisäverkkojen ja RF-tekniikan osaajia tarvitaan myös tulevaisuudessa.


    

Hyödyllisiä linkkejä:

Sisäverkkomääräys Traficomin sivuilla

SETI:n teleurakoitsijahyväksyntä

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry

ST-kortisto Sähköinfon Severi-palvelussa


Artikkeli on julkaistu Sähköala Sähkö & Rakentaminen 2015 -lehdessä