Räjähdysvaarallisissa tiloissa valaistus on tarkoin säädeltyä

1.11.2017

Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelevien tulee saada koulutus ja ohjeistus niin työtapoihin kuin vaadittaviin suojavarusteisiinkin. Kuva Jarkko Översti

Suurten öljynjalostamoiden lisäksi räjähdysvaara voi esiintyä niinkin jokapäiväisessä paikassa kuin huoltoasemalla tai koulun puutyöluokassa. Räjähdysvaarallisia tiloja koskeva ATEX-lainsäädäntö on tiukka sekä valaisimien että sähkötarvikkeiden ja -töiden suhteen.

Räjähdysvaaralliset tilat ovat tiloja, joissa on palavaa kaasua tai pölyä sisältäviä räjähdysvaarallisia ilmaseoksia. Tilojen valaisimien tulee olla Ex-merkittyjä ja täyttää asennusympäristönsä kaikki ATEX-vaatimukset, jotta ne eivät toimi syttymislähteenä esimerkiksi sähköenergian, staattisen sähkön tai mekaanisen kitkan aiheuttaman kuumenemisen tai kipinöinnin vuoksi. Ex-tunnus ja -vaatimukset koskevat myös sähköasennus- ja muita tarvikkeita tarvittaessa aina työvaatteita myöten.

– EU:n ATEX-laitedirektiivin (2003) lähtökohtana on räjähdysvaarallisten tilojen työturvallisuus. ATEX-työolosuhdesäädökset koskevat ensisijaisesti Ex-tilojen toiminnanharjoittajia, mutta myös sähkösuunnittelijoita ja -asentajia, sillä tilaluokituksen perusteella tehdään muun muassa laitevalinnat, kertoo Sähköinfon sähkötekniikka- ja valaistusasiantuntija Jenna Kauppila.

Kaasuräjähdysvaara voi esiintyä esimerkiksi öljynjalostamolla, kaasu- ja kemikaalilaitoksessa, maalivarastossa, maatilalla tai sairaalassa. Pölytiloja voivat olla esimerkiksi leipomot, puusepän verstaat, sahat ja alumiinia käsittelevät metallisorvaamot. Räjähdysvaaralliset tilat jaetaan kolmeen luokkaan: kaasutiloja koskevat luokat 0, 1, 2 ja pölytiloja 20, 21, 22. Tiukimmat laitevaatimukset ovat luokissa 0 ja 20. Luokat voivat vaihdella tilan sisällä.

Standardit muuttuvat

Suomessa räjähdysvaarallisten tilojen standardit kulkevat tunnuksella SFS-EN 60079. Ne on koottu kaksiosaiseen käsikirjaan: SFS 604-1 (2010) käsittelee tilojen yleisiä vaatimuksia, tilaluokituksia ja laiterakenteita ja SFS 604-2 (2009) määrittelee tilojen sähköasennuksia, tarkastuksia ja huoltoa. Standardit kertovat mitä tietoja, taitoja ja pätevyysvaatimuksia tilojen suunnittelijoilla, vastuuhenkilöillä sekä työntekijöillä tulee olla. Molemmat käsikirjat ovat uusittavana, eikä vanhoja painoksia ole enää saatavilla.

Erillisinä uusittuina standardeina on jo julkaistu 60079-14 Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen (2015) sekä 60079-17 Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito (2014). Laitteiden korjausta, huoltoa ja paikkausta koskeva uusittu standardi (60079-19) on tekeillä.

– Odotan innolla syksyllä mahdollisesti ilmestyviä uusia standardeja ja käsikirjoja. Nyt tärkeät asiat on palasteltu useampiin julkaisuihin. On kaikille helpompaa, kun asiat saadaan yksiin kansiin, sanoo Kauppila.

Soveltamisohjeita räjähdysvaarallisten tilojen (palavat nesteet ja kaasut) luokitteluun antaa SFS-käsikirja 59. Aihealueesta julkaistut ST-kortit tulkitsevat standardeja ja opastavat muun muassa räjähdysvaarallisten tilojen tunnistamista erityyppisissä tiloissa.

Koulutus ja työtapojen ohjeistus

Mikäli on olemassa epäilys, että tilassa käsitellään jotain syttyvää ja palavaa materiaalia ja räjähtävän kemikaali- tai pöly- ilmaseoksen syntyminen on mahdollista, on toiminnanharjoittajan laadittava räjähdyssuojausasiakirja.

– Se esittää muun muassa riskiarvion, tilaluokitukset sekä vastuuhenkilöt, Kauppila kertoo.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleviä täytyy kouluttaa ja ohjeistaa niin työtavoista kuin vaadittavista suojavarusteista. Työskentelyyn tarvitaan erillinen työ- ja toimenpidelupa.

Sähköurakoitsija vastaa asentajiensa koulutuksesta ja työhönopastuksesta. Muun muassa Sähköinfo järjestää räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuskoulutusta. Henkilö- ja yritysarviointi SETI:n EX-tutkinnossa osoitetaan räjähdysvaarallisissa tiloissa olevaan sähkölaitteistoon liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus.

Räjähdysvaarallinen tila ja siellä tarvittava asennustietous voi tulla sähköasentajalle eteen yllättäenkin. Asentaja on saatettu tilata pieneen automaalaamoon uusimaan valaisimet. Tässä vaiheessa pitäisi kellojen soida ja asentajan selvittää työn tilaajalta, onko tilasta tehty räjähdyssuojausasiakirja.

– Suojauksen selvittäminen kuuluu toiminnanharjoittajalle, joka on vastuussa tilojensa työturvallisuudesta. Myös sähköasentaja voi tehdä tilaluokituksen ja räjähdyssuojausasiakirjan, jos osaaminen siihen riittää. Selvityksen voi tilata myös esimerkiksi osaavalta insinööritoimistolta, Kauppila jatkaa.

Tilaluokituksen jälkeen päästään valitsemaan asianmukaisia valaisimia ja asennustarvikkeita. Sähkösuunnitelmien tekijä voi myös tarvittaessa tehdä asianmukaisia laitevalintoja riittävän pitkälle.

– Kaikkein paras, turvallisin ja myös edullisin ratkaisu on, ettei räjähdysvaaralliselle alueelle viedä mitään ylimääräisiä laitteita. Sähkötarvikkeet ja -laitteet vaativat näissä tiloissa myös tarkempaa huoltoa. Kunnossapitotarkastukset ja huoltotoimet on tarkasti määritetty standardeissa, Kauppila huomauttaa.

Valaisimien räjähdyssuojaus

Räjähdysvaarallisten tilojen valaisimien tulee olla Ex-merkittyjä ja täyttää asennusympäristönsä ATEX-vaatimukset.Valaisimen räjähdyssuojausrakenteen tulee täyttää käyttöpaikan tilaluokituksen vaatimukset.

– Valaisimien pintalämpötila pitää rajoittaa syttyvän kemikaalin tai kaasun syttymislämpötilan mukaan. Varsinkin kaasupuolella vaatimuksia on runsaasti ja esimerkiksi johtimien läpivientitiivisteiden sulkutulpille on omat vaatimuksensa, Kauppila toteaa.

Räjähdyssuojauksen voi toteuttaa monella tapaa. Atexor Oy:n valaisimien aktiiviset komponentit on valettu massaan.

– Esimerkiksi elektroniikka ja valonlähde on valettu valoa läpäisevään massaan. Valaisinkotelo voisi vaihtoehtoisesti olla myös täysin umpinainen, mutta tällöin siitä tulee iso ja raskas, eikä osia voi tarvittaessa vaihtaa, kertoo Atexor Oy:n avainasiakaspäällikkö Pilvi Mäntylä.

Atexor Oy:n räjähdysvaarallisten tilojen valaisimien sertifioinnista vastaa VTT Expert Services Oy.  

Optista säteilyä kannattaa rajoittaa

Räjähdysvaarallisia tiloja on perinteisesti valaistu loistelampuilla. Ledien pitkä elinikä on kuitenkin ehdoton etu tiloissa, joissa valonlähteen vaihto vaatii erityisjärjestelyitä. Myös valaisimista tuleva optinen säteily voi olla syttymislähde.

– Valaisinsertifioinnin ”op is” -suojausmerkintä tarkoittaa, että optisen säteilyn riski on huomioitu, mahdolliset lisäsuojaukset toteutettu ja säteilytaso todettu turvalliseksi. Valonlähteiden tehokkuuden kasvaessa tämä merkintä korostuu tulevaisuuden valaisimien sertifioinnissa, sanoo Atexor Oy:n markkinointipäällikkö Sebastian Vuorisalo.

Jalostamoiden öljysäiliöiden puhdistuksessa tarvitaan väliaikaista valoa. Tällöin siirrettävät valaisimet säästävät aikaa, kun valaistuksen rakentamista varten ei tarvitse rakentaa telineitä.

– Siirrettävät suojajännitteelliset valaisimet voidaan kiinnittää magneetilla metallisäiliön sisäpintaan. Valaisimien ketjutuksella vähennetään kaapeleita säiliön lattialla ja pienennetään työtapaturman riskiä, sanoo Vuorisalo.

Artikkeli: Jalustamolla Porvoossa siirrytään loistelampuista ledeihinJulkaisuja: