Kotimyyntiin ja markkinoinnin sopivuuteen on selkeät säännöt

1.3.2019

Remonttien kotimyynti on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt ja sitä on kohdennettu varsinkin iäkkäille pientaloissa asuville. Myyjät tulevat toisinaan kotiovelle tekemään tarkastuksia ja löytävät vikoja, jotka pitäisi korjata heti turvallisuusnäkökohtiin vedoten. Kalliit korjaussopimukset pitäisi tehdä kiireellä eikä sopimuksia voi myyjien mukaan peruuttaa.    

Kotimyynnissä on käytetty julkisuudessakin esille nousseissa tapauksissa silloin tällöin kyseenalaisia keinoja. Siltä varalta, että kokee tulleensa harhautetuksi tai jonkun läheisen ovella on käynyt ei-toivottuja kaupustelijoita, on hyvä perehtyä alan lainsäädäntöön.

Markkinointi ei kuluttajansuojalain mukaan saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Sopimatonta menettelyä ei myöskään saa käyttää asiakassuhteissa. Sopimattomaksi menettelyksi katsotaan esimerkiksi kuluttajan harhaanjohtaminen, olennaisten tietojen antamatta jättäminen tai aggressiivisten menettelyjen käyttäminen.  

Kuluttajansuojalain mukaan menettelyä pidetään sopimattomana, jos se on elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelytavan vastainen ja on omiaan heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös tai kulutushyödykkeeseen liittyvä muu päätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota ilman sopimatonta menettelyä hän ei olisi tehnyt.   

Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.

Jos menettely on suunnattu tietylle ryhmälle, kuten esimerkiksi vanhuksille, sen sopimattomuutta arvioidaan tämän kuluttajaryhmän näkökulmasta. Jos menettely on omiaan heikentämään sellaisten kuluttajien päätöksentekoa, jotka ovat erityisen alttiita vaikuttamiselle ikänsä, vammansa tai herkkäuskoisuutensa vuoksi, ja elinkeinonharjoittajan olisi pitänyt se kohtuudella ymmärtää, menettelyn sopimattomuutta arvioidaan tällaisen kuluttajaryhmän näkökulmasta. 

Harhaanjohtavaa markkinointia on esimerkiksi perätön väite sellaisen riskin luonteesta ja laajuudesta, joka kuluttajan tai hänen läheistensä turvallisuuteen voi kohdistua, jollei hän osta kulutushyödykettä.

Tällainen on kyseessä esimerkiksi silloin, kun myyjä ilmoittaa kuluttajalle vanhan sähkölaitteen tarkistettuaan, että laite ei ole turvallinen, koska se ei täytä nykyisiä määräyksiä, ja tulee siksi korjata mahdollisimman pian. Näin siitä huolimatta, että laite on ehjä ja turvallinen ja täyttää rakentamisensa aikaiset määräykset.          

Aggressiivisena menettelynä pidetään sellaista kuluttajan painostamista, joka saa kuluttajan tekemään ostospäätöksen, jota hän ei ilman painostamista olisi tehnyt. Painostamisesta on kysymys silloin, kun käytetään hyväksi kuluttajan väsymystä, sairautta tai vanhuuden heikkoutta ja uuvutetaan tekemään sopimus.

Sopimattomina ja aggressiivisina menettelytapoina pidetään erityisesti esimerkiksi sellaisen vaikutelman antamista, että kuluttaja ei voi poistua ennen kuin hän on tehnyt sopimuksen sekä laiminlyöntiä noudattaa kuluttajan kehotusta poistua tämän kodista tai kieltoa olla palaamatta takaisin tämän kotiin. Edellä kerrottu pohjautuu suoraan valtioneuvoston asetukseen kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa.
   

Mikä on kotimyyntiä ja milloin voi peruuttaa sopimuksen?

Jos kuluttaja on allekirjoittanut sopimuksen, on kotimyynnissä kuluttajalla oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä peruuttamislomakkeella tai esimerkiksi sähköpostitse myyjälle.  Kotimyyntiä on kuluttajan kotona tapahtuva myynti tai muualla kuin myyjän toimitiloissa.

Ennen kotimyyntisopimuksen tekemistä myyjän on annettava kuluttajalle kotimyyntiä koskevat asiakirjat: ennakkotietiedot myytävästä tuotteesta tai palvelusta, myyjän yhteistiedot ja peruuttamislomake.

Jos myyjä on laiminlyönyt antaa nämä ehdot, kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus 12 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä. Tehty sopimus ei kuitenkaan sido tässäkään tapauksessa, jos voidaan osoittaa, että kuluttaja ei ole ikänsä tai sairautensa vuoksi ymmärtänyt kotimyyntisopimuksen merkitystä.

Kotimyynnissä ostettua palvelua ei saa aloittaa ennen 14 päivän peruuttamisajan loppumista ilman kuluttajan nimenomaista pyyntöä. Palvelun voi peruuttaa, vaikka palvelun suorittaminen olisi aloitettu ennen peruuttamisajan loppumista. Tällöin kuluttajan on maksettava elinkeinonharjoittajalle kohtuullinen korvaus tehdyistä suorituksista. Jos elinkeinonharjoittaja on aloittanut työt ilman kuluttajan nimenomaista suostumusta ennen peruuttamisajan päättymistä, ei kuluttaja ole korvausvelvollinen.      

Peruutusoikeus ei koske asiakkaan toivomusten mukaisesti valmistettuja mittatilaustuotteita.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:llä on jäsenyrityksilleen eettiset säännöt, joiden mukaan jäsenyritysten tulee noudattaa toiminnassaan ja markkinoinnissaan hyviä kauppatapoja. Ovelta ovelle -myynti ei ole alan vakiintuneiden yritysten toimintatapa eikä ovea tarvitse avata tuntemattomalle henkilölle, joka ilmoittaa olevansa sähköurakoitsija. STUL ry ylläpitää Löydä sähkömies -palvelua, josta apua tarvitseva löytää helposti oman alueensa luotettavien ja osaavien sähköurakoitsijoiden yhteystiedot.


Inka-Liisa Ahokas, teksti

 
Kirjoittaja on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n lakimies.