Toimintaohje työ- ja sähköturvallisuuden parantamiseksi

Työelämässä tarvittavan sähkötyöturvallisuuden osaamisen pohja luodaan eri oppilaitoksissa – kuinka se tehdään? Taustalla on oppilaitoksen oma toimintaohje.

Toimintaohje laaditan turvallisuuden parantamiseksi. Kuva Tuomas Sauliala.

Sähköalan koulutusta antavien oppilaitosten tulee luoda turvallinen opiskeluympäristö ja organisoida opiskeluun ja harjoitteluun liittyvät turvallisuusasiat. Oppilaitoksella on oltava riittävät resurssit reagoida turvallisuutta vaarantavien epäkohtien poistamiseen mahdollisimman nopeasti.

Turvallisuusasioita on hyvä käsitellä aina lukuvuoden alkaessa, erilaisissa muutostilanteissa, henkilövaihdoksissa sekä vuosittain pidettävien kehityskeskustelujen ja säännöllisten vaara-arviointien yhteydessä.

Oppilaitosten kannattaa laatia toimintaohje, joka selkeyttää turvallisuustoimintaa eri tilanteissa.

Ohjeita toimintaohjeen tekemiseen ja lisätietoa sähkötyöturvallisuudesta ammatillisessa koulutuksessa löytyy Sähköinfon julkaisemasta kirjasta, jonka hallitseminen on välttämätöntä kaikille sähkökoulutusta antaville oppilaitoksille.

Työturvallisuus harjoituksissa ja töissä

Oppilaitoksen johto on päävastuussa myös sähkötyöturvallisuudesta. Käytännössä vastuu on oppilaitokseen nimetyllä sähkötöiden johtajalla, jota edellytetään aina silloin, kun opiskelijat tekevät sähköasennustöitä asiakkaalle.

Turvallinen asiakastyöskentely edellyttää hyvää etukäteissuunnittelua, jotta missään harjoitustöiden olosuhteissa opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta saada aikaan sähköiskua tai valokaarta.

Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 perustekstissä käytetään nimikettä työsuorituksesta vastaava henkilö, jolle osoitetut tehtävät usein vastaavat suomalaisissa vaatimuksissa työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviä.

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalta edellytetään:

 • Sähköalan ammattitaitoa eli valvojan täytyy olla sähköalan ammattihenkilö
 • Tietoa ja kokemusta käytettävistä asennusmenetelmistä, -tarvikkeista ja työvälineistä

Koska opiskelijat ovat opastettuja henkilöitä, töiden turvallisuusvalvonta jää käytännössä sähkötöiden johtajalle tai töitä valvovan, vastaavan pätevyyden omaavalle sähköalan kouluttajalle tai sähköasennustöitä valvovalle sähköalan ammattihenkilölle.

Ellei oppilaitos tarvitse tehtävien töiden vuoksi sähkötöiden johtajaa, tulee harjoitustöiden vuoksi nimetä työsuorituksesta vastaava henkilö, esimerkiksi työsalin vastuuhenkilö. Henkilön on omattava riittävä ammattitaito työsalissa tehtäviin töihin nähden siten, että hän tuntee harjoitustyötoimintaan liittyvät vaarat.

Uusille opiskelijoille on annettava aina tila- ja käyttöopastus ennen työsalissa tehtäviä harjoitustöitä.   

Opastukseen tulee kuulua ainakin seuraavat asiat:Työturvallisuus harjoituksissa ja töissä

 • Sähkön vaarat ja toimenpiteet onnettomuuden sattuessa
 • Soveltuva ensiapukoulutus
 • Korostaa alussa opettajan suorittamaa kytkennän tarkistusta
 • Työsalin suojausmenetelmien esittely
 • Erilaisten koneiden suojalaitteiden esittely ja niiden ohjeistus
 • Näyttää hätäpainikkeiden paikat, kulkureitit ja poistumistiet
 • Näyttää kokoontumispaikat ulkona
 • Vaarallisten aineiden käsittely
 • Esitellä eri menetelmät joilla töitä tehdään
 • Käytettävät mittavälineet ja jännitteenkoettimet

Tärkeää on painottaa valvonnan alaisena työskentelyä, töitä ei saa aloittaa ja tehdä ilman työssäoppimispaikan henkilöiden antamaa lupaa.

Vastuu opiskelijan harjoittelun turvallisuudesta on aina oppilaitoksella, vaikka työnaikaisesta turvallisuudesta huolehtiikin harjoittelupaikan sähköalan ammattilainen. Ennen työssäoppimisajanjaksoa opiskelijalla tulee olla riittävä sähkötyöturvallisuustietous.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus

Lähtökohtana on, että kaikilla sähköalan koulutusta antavilla opettajilla on itsellään voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen voi antaa joku omista, parhaiten SFS 6002 -standardin sisällön tuntevista opettajista. Toinen, yhä suositumpi vaihtoehto on tilata koulutus ulkopuoliselta kouluttajalta. Tarjolla on myös sähkötyöturvallisuuden kouluttajakoulutuksia.

Olisi suotavaa, että sähkötyöturvallisuuskoulutusta annettaisiin ensimmäisestä vuodesta lähtien, aina syyskauden alussa. Koulutus huipentuisi kolmosen keväällä viralliseen yleiseen sähkötyöturvallisuuskoulutukseen, josta annettaisiin myös kortti. Kortti helpottaisi myös työelämään siirtymistä, koska työnantajan ei tarvitsisi heti ohjata kyseistä henkilöä koulutukseen ja nuori pääsisi mahdollisimman pian ”oikeisiin töihin”.

Opiskelijan kouluttamisesta

Tärkeintä sähkötyöturvallisuudessa on oikea asenne, halu tehdä töitä siten, että tekee itse töitä turvallisesti, ei aiheuta vaaratilanteita työkavereille eikä ulkopuolisille henkilöille. Opiskelunsa aloittavat ovat yleensä hyvin neitseellistä maaperää kaikelle opille, myös sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuudessa.

Mittauksien harjoitteluaSähkötyöturvallisuuskoulutusta standardin SFS 6002 mukaisesti ei kannata hoitaa yhdessä päivässä niin kuin ammattilaisilla, vaan tietyn pitemmän ajan, esimerkiksi 40 tunnin kuluessa.

Sähkötyöturvallisuuden säännöllinen kertaus on hyvä jaksottaa sopivalla tavalla koko opiskelun ajalle. Standardia koulutettaessa tulee aina huomioida opiskelijoiden senhetkinen tietämys sähköstä.

Sähkötyön vaarallisuuden vuoksi, vaikka niitä tehdäänkin pienoisjännitteillä ja yleensä valvottuna, tulee opiskelijoille antaa sellainen ensiapukurssi, jossa harjoitellaan painelu-puhalluselvytystä.

Viisi turvallisuussääntöä

Sähkötyöturvallisuusstandardi kattaa kaiken sähkölaitteistossa tai sen lähellä työskentelemisen. Turvallisin tapa tehdä sähkötöitä on tehdä niitä jännitteettömänä. Standardin SFS 6002 painottaa viittä turvallissääntöä, joilla varmistetaan työkohteen pysyminen jännitteettömänä koko työn ajan.

Älä kytke.Yleensä tässä järjestyksessä tehtävät asiat ovat:

 1. Täydellinen erottaminen kaikista jännitesyötöistä
 2. Jännitteen kytkennän esto luotettavasti työn aikana
 3. Laitteiston työkohteen jännitteettömyyden toteaminen ennen työn alkua
 4. Työmaadoituksen teko silloin kun sitä edellytetään
 5. Viereisten jännitteisten osien suojaaminen tarvittaessa

Nämä tärkeät perusasiat kannattaa iskostaa huolella opiskelijoille heti opiskelun alusta lähtien. Varhain ja hyvin opittu asia pysyy helpommin mielessä koko työuran ajan.

Ajattelemisen aihetta

Voisiko harjoitustöissä nimetä opiskelijoista ”harjoitustyönaikaisen sähköturvallisuuden valvoja” ja määrittää hänen tehtävänsä työn aikana? Tämä olisi esiharjoittelua oikean työelämän ”työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan” tehtäviin.

Yleisissä sähkötyöturvallisuuskoulutuksissa on havaittu, että vain noin 40 prosenttia sähköurakoitsijoista on nimennyt turvallisuuden kannalta tärkeän työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan. Vastaavan valvojan nimeäminen oli jo Sähköturvallisuusmääräyksissä (StM) vuodesta 1974 lähtien, joten asia ei ole aivan uusi. Esiharjoittelu veisi asiaa eteenpäin.

Henrik Rousku, teksti