TT-sertifikaatti on tehty sähköurakoitsijan hyödyksi

2.5.2019

TT- eli Talotekniikkasertifikaatti kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. TT-sertifikaatin voi hankkia myös  vain sähkö-, rakennusautomaatio-, turva- tai LVI-urakointia  harjoittava yritys. Tällöin sertifikaatin edellyttämä toiminnanohjaus- käsikirja laaditaan kattamaan vain esimerkiksi sähköurakoinnin.

Aiemmin Henkilö- ja yritysarviointi Seti oy:llä oli sähköurakoitsijasertifikaatti, joka yhden talotekniikan osaalueen sertifikaattina osoittautui asiakkaiden näkökulmasta liian suppeaksi. Siksi Seti kehitti laajemman koko talotekniikka-alan kattavan sertifikaatin, joka vastaa laajuudeltaan rakennusurakoitsijoiden laatujärjestelmiä.

Asiakastahojen on helpompi mieltää sertifikaatin merkitys, kun yrityksiä, joilla on samansisältöinen TT-sertifikaatti, löytyy kaikilta talotekniikan osa-alueilta tai isolla talotekniikkaurakoitsijalla on yksi kaikki toimialueet kattava sertifikaatti. Sertifikaatin arvostus asiakkaiden keskuudessa lisääntyy, kun sille saadaan Suomen kansallisen akkreditointielimen, FINASin, akkreditointi. Akkreditoinnin hakuprosessi on parhaillaan käynnissä.

Tuotteita, prosesseja ja palveluita käsittelevän standardin SFS-EN ISO/IEC 17065 mukainen akkreditointi takaa sen, että TT-sertifikaatti soveltuu paremmin palveluita tarjoaville talotekniikkaurakoitsijoille kuin perinteinen ISO 9000 -laatujärjestelmä. ISO 9000 -laatujärjestelmä on tarkoitettu valmistavalle teollisuudelle takaamaan tasalaatuiset tuotteet. Sähkö-, rakennusautomaatio-, turva- tai LVI-urakoitsijat eivät valmista tuotteita, vaan mieluummin palvelevat asiakkaita, joten senkin takia TT-sertifikaatti soveltuu urakointiin paremmin.

Toiminnanohjauskäsikirja hyödyttää monella tavalla

TT-sertifikaatin edellyttämällä toiminnanohjauskäsikirjalla tai sen lyhennetyllä asiakaspainoksella urakoitsija voi osoittaa asiakkaalle, miten yritys toimii työtä tehdessään. Hyvin laaditusta toiminnanohjauskäsikirjasta ja siinä kuvatuista toimintamalleista on yritykselle suuri hyöty, kun asiakas vertailee eri toimijoita urakoitsijaa valitessaan.

Hyvin laadittu toiminnanohjauskäsikirja takaa myös yrityksen häiriöttömän toiminnan, mikäli joku yrityksen avainhenkilöistä sairastuu tai poistuu yrityksen palveluksesta. Tällä asialla on suuri merkitys asiakkaille, sillä se varmistaa, että rakennuskohde valmistuu alkuperäisen urakkasopimuksen mukaisesti myös silloin, kun urakoitsijan avainhenkilö poistuu. Toiminnanohjauskäsikirjan avulla yritykseen palkattavat uudet henkilöt sisäistävät paremmin yrityksen toiminnan.

Toiminnanohjauskäsikirja tulisi laatia niin tarkasti, että esimerkiksi yritykseen palkattu uusi työnjohtaja, joka koulutuksensa ja aiemman työkokemuksensa perusteella hallitsee sähkötekniikan, toiminnanohjauskäsikirjan luettuaan tietää, miten uuden työnantajan palveluksessa toimitaan. Sen ansiosta yrityksessä aiemmin työskennelleiden henkilöiden työaikaa ei mene niin paljon uuden työntekijän opastamiseen.
  

Toiminnan kirjaaminen tehostaa yrityksen toimintaa

TT-sertifikaatin ja siihen liittyvän toiminnanohjauskäsikirjan ansiosta yrityksen sisäinen toiminta tehostuu. Toiminnanohjauskäsikirjaa laadittaessa yritys kuvaa eri toimintamallinsa. Tällöin on hyvä miettiä, ovatko vanhat toimintamallit hyviä, vai pitäisikö toimintaa kehittää. Käsikirjan laatiminen on siis yrityksen vanhojen toimintamallien tutkiskelun paikka. Kun toimintamalleja aletaan kirjaamaan, monesti herää kysymys, voidaanko tehtävät tehdä paremmin ja näin säästää työaikaa ja työkuluja.

Toiminnan kirjallinen kuvaaminen ja järjestelmän sertifiointi parantavat yrityksen työmaan toiminnan laatua. Toiminnanohjauskäsikirjaan tulee kaikki yrityksessä tehtävät asiat määrittää siten, että tiedetään, kuka kyseisestä tehtävästä vastaa. Näin varmistetaan, että kaikki tehtävät tulevat hoidetuksi. Se vähentää erilaisten virheiden määrää, parantaa työn tehokkuutta ja antaa asiakkaalle yrityksestä paremman kuvan. Asiakas näkee, että yrityksessä asiat hoidetaan kunnolla ja asiakas saa parhaan mahdollisen palvelun ja työn lopputuloksen.


Lisätietoja TT-sertifikaatista Seti Oy:n sivuilla