Sähköpätevyydet

Sähköalan töiden tekeminen yhtenä edellytyksenä on riittävän laaja sähköalan koulutus. Sähköasennuksia tekevän yrityksen palveluksessa tulee olla sähkötöiden johtaja, jonka pätevyysvaatimukset on määritelty KTM-asetuksessa 516/96.

Pätevyysvaatimukset täyttyvät, kun henkilöllä on riittävä sähköalan koulutus, riittävän laaja-alainen sähköalan työkokemus sekä suoritettu sähköturvallisuustutkinto. Sähköpätevyystodistuksia myöntää Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy, jonka www-sivulta löytyvät tarkemmat hakuohjeet.

Sähköpätevyydet jaetaan kolmeen luokkaan:

Sähköpätevyys 1 oikeuttaa johtamaan kaikkia sähkötöitä.

Sähköpätevyys 2 oikeuttaa johtamaan sähkötöitä enintään 1000 V sähkölaitteistoissa.

Sähköpätevyys 3 oikeuttaa johtamaan enintään 1000 V sähkölaitteiden korjaustöitä.

Sähkölaitteistojen käyttötöiden johtamiseksi on nimettävä käytönjohtaja silloin, kun laitteistossa on yli 1000 V jännitteistä osia tai kun laitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Käytönjohtajana toimivalla tulee olla riittävän laaja sähköalan pätevyystodistus.


Telepätevyydet

Myös telealalla riittävä koulutus ja työkokemus ovat edellytys henkilön itsenäiselle ja täysipainoiselle työskentelylle. Telealalla ei ole varsinaisia kelpoisuusehtoihin perustuvia viranomaisten asettamia pätevyysvaatimuksia, esim. teleurakointi on ilmoituksenvaraista toimintaa.

Ainoa poikkeus on paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilö, jonka rekisteröitymisen edellytyksenä on  sähkö- tai telealan teknikon tutkinto tai vastaava oppimäärä sekä paloilmoitintutkinnon suorittaminen hyväksytysti.

Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy myöntää vapaaehtoisia telepätevyystodistuksia henkilöille, jotka täyttävät koulutukseen ja työkokemukseen perustuvat kelpoisuusehdot. Näistä saa tarkempaa tietoa Seti Oy:n kotisivuilta.