På svenska enligt möjlighet

Sähköinfo erbjuder till sina kunder ett urval av egna svenskspråkiga publikationer och försöker att betjäna sina kunder så bra som möjligt på svenska.

D1. Kuva Tuomas Sauliala

Olof Nybo har översatt boken D1. Handbok om byggnaders elinstallationer innehåller branschens myndighetsföreskrifter och kompletterande och åskådliga anvisningar till standarderna. Till utbildning är Nybo elingenjör och har gjort sin karriär på Vasa Elektriska, var han har varit ansvarig för besiktningsverksamheten.

– Termerna måste stämma överens med tekniken. Man kan alltid söka upp vad som helst i ordlistan men många gånger hittar man ingen översättning. Då måste du veta vad det skall vara.
Även om utbudet är hyfsat så skulle det enligt Nybo nog finnas mera behov för svenskspråkig facklitteratur, speciellt med tanke på ålänningar.

– Behovet av svenskspråkigt minskar lite hela tiden men utbudet är helt hyfsat, det är ju så tack vare elmyndigheterna. TUKES kräver att de publikationer, vilka finns med i behörighetsexamina för elentreprenörer skall också finnas översatta till svenska.

För att säkra att det i framtiden även finns böcker på svenska måste det också finnas ett tillräckligt stort behov. Om efterfrågan är för liten blir det dyrare att översätta och trycka böckerna jämfört med de finskspråkiga versionerna. När det kommer till en tvåspråkig person att välja på vilket språk man beställer en publikation, så går priset ofta först. Det minskar ytterligare på åtgången, så att det blir ännu svårare att få böcker översatta till svenska. Därför avslutar Nybo med en önskan till de svenskspråkiga kunderna om att de skulle beställa de tillgängliga publikationerna på sitt modersmål:

– Hoppas de som har behov av svenskspråkigt material faktiskt beställer av det, även om man kunde klara sig på finska, önskar Nybo.

Sähköinfos nätkursen SFS 6002 – Elarbetssäkerhet ger dig samma färdigheter som samma närutbildning. Och det är också mycket lättare att lära sig på sitt egna språk och därför vill vi erbjuda möjligheten att avlägga kursen också på svenska.