Tukes: Keskeneräisissä sähkötöissä esiintyy usein vaarallisia puutteita

14.5.2008

Tukesin valvontahavaintojen ja sille toimitettujen ilmoitusten mukaan keskeneräisissä sähkötöissä esiintyy varsin yleisesti sähköiskun vaaraa aiheuttavia puutteita.

 Tukesin mukaan sähkölaitteistoihin kytketään liian usein virta jo asennusvaiheessa, vaikka suojausvaatimukset eivät täyttyisi. "Jännitteisten keskusten ja asennusrasioiden kansia on asentamatta ja kalustamattomat ryhmäjohdot on kytkettävissä jännitteisiksi pelkällä käyttötoimenpiteellä. Näitä puutteita ei juuri enää esiinny valmiissa työssä, mutta ne ehtivät ennen tätä aiheuttaa sähköiskuja ja sairaalassa käyntejä työmaalla työskenteleville tai asioiville."

 Tukesin mukaan edellä kuvattujen puutteiden esiintyminen johtuu riskien aliarvioinnista ja käyttöönottotarkastuksen laiminlyönnistä. Käyttöönottotarkastus on tehtävä aina ennen kuin sähkölaitteisto tai sen osa kytketään käyttöä varten jännitteiseksi. Tarkastuksella varmistetaan, että asennus on turvallinen ja että jännitteen kytkemisestä ei aiheudu vaaraa. Tarkastuksen ajankohta määräytyy aina jännitteen kytkemisajankohdan perusteella.

 Pienelläkin työmaalla tarkastuksia ja testauksia on tehtävä rinnan asennusten valmistumisen ja niiden jännitteiseksi kytkemisen kanssa. Valmiista asennustyöstä tai asennuskokonaisuudesta tehtävällä tarkastuspöytäkirjalla osoitetaan että tarkastus on tehty. Pöytäkirja tulee tehdä ja luovuttaa sähkölaitteiston haltijan käyttöön viimeistään silloin kun tila, johon sähkölaitteisto on rakennettu, otetaan suunniteltuun käyttötarkoitukseensa.

 Pöytäkirja on virallinen asiakirja ja siksi sen pitää perustua huolella tehtyyn tarkastukseen. Pöytäkirjan sisältö on määritelty kauppa- ja teollisuusministeriön sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä antaman päätöksen (517/1996) pykälässä 4. Tarkastuksen tekninen toteutus mittauksineen on määritelty standardisarjan SFS 6000 osassa 6. Mikäli em. seikat eivät ilmene pöytäkirjasta tai sen liitteistä, katsotaan se puutteelliseksi.

 Tukesin mukaan urakoitsijoiden on erityisen tärkeää merkitä ja rajata käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan selkeästi mitä työaluetta tarkastus koskee. Mikäli tätä ei tehdä, voi urakoitsija joutua ongelmien ilmetessä vastaamaan myös työalueen ulkopuolella tehdyistä sähkötöistä.