Yhä harvempi sähkölaite saa enää sisältää vaarallisia aineita

1.8.2013

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan yhä enemmän.

Kesäkuussa voimaan astunut laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa laajeni koskemaan nyt myös muun muassa terveydenhuolto- ja mittauslaitteita, kun vuonna 2011 uudistettu RoHS-direktiivi tuli osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tähän mennessä rajoitukset ovat koskeneet jo mm. kodinkoneita, sähkötyökaluja ja valaisimia. Ainerajoituksella halutaan vähentää lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylien ja polybromidifenyylieetterien käyttöä markkinoille saatettavissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Ainerajoitusten lisäksi uusi RoHS-laki (387/2013) asettaa elinkeinoharjoittajille useita vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa laitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamista, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja teknisten asiakirjojen laatimista sekä CE-merkintää ja muita tuotteen merkintöjä.

RoHS-direktiivillä aiotaan rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä kaikissa markkinoille saatettavissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa vuoden 2019 heinäkuuhun mennessä. Eräät laiteluokat, kuten aurinkosähköpaneelit, on kuitenkin suljettu soveltamisalan ulkopuolelle.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo RoHS-lain toteutumista Suomessa. Terveydenhuollon laitteiden osalta valvonta kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira).