Direktiivistä velvoite sisäverkkojen rakentamiseen?

22.10.2015

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseen tähtäävän direktiivin 2014/61/EU tuomista suomalaiseen lainsäädäntöön.

Direktiivin tarkoituksena on helpottaa nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönottoa, edistää fyysisen infrastruktuurin yhteiskäyttöä sekä mahdollistaa uusien verkkojen yhteisrakentaminen nykyistä alhaisemmin kustannuksin.

Kiinteistöjen sisäisten tietoliikenneverkkojen rakentamista koskevat velvoitteet on koottu Suomessa Viestintäviraston määräykseen 65/2015 M. Jos verkkoja rakennetaan tai uusitaan, tulee ne toteuttaa määräyksen mukaisella tavalla. Nykyinen määräys ei kuitenkaan velvoita rakennuttajia tuomaan uusiinkaan kiinteistöihin välttämättä mitään kiinteitä tietoliikenneyhteyksiä.

Uusi direktiivi sen sijaan katsoo, että kaikki uudet rakennukset ja määrätyin edellytyksin myös peruskorjattavat kiinteistöt on varustettava nopeita laajakaistayhteyksiä tukevalla fyysisellä infrastruktuurilla. Parhaillaan valmisteilla olevan yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölain esityksessä ehdotetaankin, että kaikkiin uusiin rakennuksiin (esimerkiksi vapaa-ajan asuntoja lukuun ottamatta) tulisi rakentaa nopeita laajakaistayhteyksiä tukeva sisäinen viestintäverkko.

Lakiesityksen tarkkaa sisältöä ei ole lyöty vielä lukkoon. Niin sanotusti luotettavista lähteistä kuultujen huhujen mukaan myös Liikenne- ja viestintäministeriölle sekä Viestintävirastolle olisi esitetty toive osallistua hallituksen norminpurkutalkoisiin, mikä saattaa osaltaan hidastaa uuden velvoittavan lainsäädännön implementointia suomalaiseen määräyskokoelmaan. EU:n direktiivi itsessään jättää jäsenvaltioille runsaasti harkintavaltaa sen suhteen, kuinka velvoittavaksi fyysisen tietoliikenneinfrastruktuurin rakentaminen määritellään kansallisessa lainsäädännössä.