Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteiden suorittajat

Se, kuka kulloinkin hoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä sekä haltijan toimesta silmämääräisiä määrävälein tehtä­viä katselmuksia voi tehdä, merkitään hoito- ja kunnos­sapito-ohjelmaan. Näitä toimenpiteitä voivat tehdä säh­köalan ammattilaiset, tehtävään opastetut tai perehty­neet henkilöt tai muut henkilöt.

Normaalisti sähkölaitteiston haltijan palveluksessa oleva käyttöhenkilöstö edustaa haltijaa ja heidät on perehdy­tetty työympäristön ja sen eri järjestelmien käyttöön. Henkilöstöllä on jo työsopimuksesta johtuvaa käyttö- ja valvontavastuuta, jonka perusteella heidän tehtäviinsä kuuluu tarkkailla jatkuvasti työskentely-ympäristöään. Heidän kuuluu myös ilmoittaa sähköalan ammattilaisil­le, kun sähkölaitteissa tai laitteistoissa ilmenee poikkea­vuuksia tavanomaisuudesta.

Ohjeellisena voidaan pitää esimerkiksi seuraavaa jakoa:

Tehtävään opastetut tai perehtyneet henkilöt saavat vaihtaa esimerkiksi lamppuja.Käytöstä vastaava henkilö on sähköturvallisuusstandardin mukaan henkilö, joka vastaa sähkölaitteiston käytöstä ja hoidosta. Mikäli sähkölaitteiston käyttö edellyttää varsinaista käytön johtajaa, tämä toimii myöskin käytöstä vastaavana henkilönä. Käytöstä vastaavalle henkilölle kuuluvia tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • turvasyöttöjärjestelmien koeajot
 • määräaikaishuoltojen tilaaminen
 • sähkötilojen asianmukainen lukitus
 • hoito- ja kunnossapito-ohjelman toteutuminen
   

Tehtävään opastetut tai perehtyneet henkilöt voivat teh­dä mm. seuraavia toimenpiteitä:

 • johdonsuojakatkaisimien painikkeiden palautukset
 • vikavirtasuojakytkimien testaus
 • piirustusarkiston hoito
 • sähkölaitteistojen kunnon toteaminen koestuspainik­keiden avulla
 • sähkötilojen siisteyden ja järjestyksen tarkkailu ja siivoustyöt
 • valaistushuolto (valaisimien puhdistus, lamppujen ja sytyttimien vaihto)
 • laitteiden toiminnan säännöllinen yleinen tarkkailu valaistushuolto ja lampunvaihdot (tehtävään opastet­tu henkilö)
 • toimintakokeilut (paloilmoitus, varavoima, varava­laistus yms.)
 • haltijalle kuuluvat jatkuvasti suoritettavat silmämää­räiset sähkölaitteistojen kunnon katselmukset, toiminnan tarkkailu
 • mekaaniseen kuntoon ja suojaukseen liittyvät tarkas­tukset
 • muut kuin sähköalan ammattilaista vaativat huolto­ja kunnossapitotoimenpiteet

Vaativat sähköasennukset kuuluvat aina sähköammattilaisille.Sähköammattilaiselle kuuluvia tehtäviä ovat mm.

 • huolto-, säätö-, mittaus-, testaus- ja korjaustehtävät
 • välittömästi tehtävä sähkö-vikahuolto
 • suurjännitelaitteistoihin kuuluvat työt
 • haltijalle kuuluvat määrävälein suoritettavat silmä­määräiset sähkölaitteistojen kunnon katselmukset
 • vikaantuneiden ja rikkoutuneiden osien vaihto
 • käyttöpiirustusten päivittäminen
 • tehtävään opastettujen henkilöiden töiden valvonta

Erikoisasiantuntemusta, erityisvaltuutusta tai laitetoimit­tajan huoltoa vaativia tehtäviä ovat mm.

 • sellaiset laitteet ja järjestelmät, joilta valmistaja sitä erikseen edellyttää
 • suurjännitelaitteiston osat (katkaisijat, releistys)
 • hissit, nosto-ovet, nostimet ja siirtolaitteet
 • paloilmoitinlaitteiden huolto
 • lääkintätilojen mittaukset
 • puhdastilojen iv-keskukset
 • räjähdysvaarallisten tilojen hoito ja kunnossapito