Määräaikaistarkastukset

Sähkölaitteistojen lakisääteiset määräaikaistarkastukset ovat tärkeä osa kiinteistön kunnossapitoa ja niillä varmistetaan asennusten turvallisuus sekä havaitaan mahdolliset puutteet ennen kuin ne aiheuttavat sähköiskuja tulipaloja. Sähkölaitteiston haltija on vastuussa siitä, että tarkastukset tulee tehtyä ajallaan.

Määräaikaistarkastukset

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus on lakisääteinen velvoite. Laiminlyöty tarkastus voi vaikuttaa vakuutusturvaan
mahdollisissa onnettomuustapauksissa ja vakuutusyhtiöt edellyttävätkin suojeluohjeessaan asiakasta huolehtimaan lakisääteisistä määräaikaistarkastuksista.

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35 A sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä vaativammille sähkölaitteistoille.

Velvoite ei koske tavallisia asuinrakennuksia.

Määräaikaistarkastuksessa varmistaudutaan siitä, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista
ja laitteistoa on pidetty asianmukaisessa kunnossa. Tarkastuksissa tulee riittävän laajasti pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistua siitä, että

  • sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet
  • sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä
  • sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat


Tarkastusvälit

Käytössä oleville sähkölaitteistoille on tehtävä määräaikaistarkastukset laitteistoluokkien mukaan seuraavasti:
 

Luokan 1 laitteistoille 10 vuoden välein (aiemmin 15 vuotta, muuttununut 1.1.2017)

  • muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jossa pääsulakkeet ovat yli 35 A (mm. julkiset rakennukset, liike-, teollisuus- ja maatalousrakennukset, ulkoalueet)
  • asuinrakennusten liiketilan tai pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista palvelevan tilan laitteisto, jossa pääsulakkeet ovat yli 35 A
  • ilmoituksenvaraisen räjähdysvaarallisen tilan sähkölaitteistot (paikallisviranomaisille tehtävä ilmoitus)

 
Luokan 2
laitteistoille 10 vuoden välein

  • yli 1000 V osia sisältävä sähkölaitteisto rakennuksessa tai rakennusten ulkopuolella (suurjänniteliittyjät) ja teholtaan yli 1600 kVA:n pienjänniteliittyjät
  • lääkintätilojen sähkölaitteistot

  
Luokan 3
laitteistoille 5 vuoden välein

  • Verkonhaltijan jakelu- ja siirtoverkot

(Aiemmin luokkaan 3 kuuluneet lääkintätilojen sähkölaitteistot kuuluvat nykyisin luokkaan 2.)

 
Kuka tilaa ja kuka tekee määräaikaistarkastuksen ?

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus on lakisääteinen velvoite ja sen tilaaminen kuuluu sähkölaitteiston haltijalle. Yleensä velvoite on kiinteistön omistajalla ja vuokratilanteissa sillä, joka vastaa kiinteistön pitkäaikaisesta kunnossapidosta.

Määräaikaistarkastuksia tekevät valtuutetut tarkastuslaitokset ja valtuutetut tarkastajat. Luettelo tarkastuspalveluja tarjoavista toiminnanharjoittajista löytyy Tukesin sivuilta.


Lisätietoa:

Määräaikaistarkastusohjeet ST-kortistosta Sähköinfosta