Velvoitteet sähkölaitteiston haltijalle

Sähköturvallisuuslaissa on velvoitteita sähkölaitteiston haltijalle. Näitä ovat mm.:

 • Sähkölaitteistoa ja -laitteita on huollettava ja käytettävä niin, että niistä ei aiheudu hengen, terveyden tai omaisuuden vaaraa.
 • Sähkölaitteistoille on säännösten määräämissä tapauksissa nimettävä käytön johtaja.
 • Käyttöönotetusta sähkölaitteistosta on tehtävä ilmoitus TUKESille ja jakeluverkon haltijalle.
 • Sähkölaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastuksia.
 • On huolehdittava sähkölaitteiston kunnon ja turvallisuuden tarkkailusta sekä puutteiden ja vikojen poistamisesta riittävän nopeasti
 • Sähkölaitteistolle on laadittava ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma.
 • Sähkölaitteistosta on oltava sen käyttöä ja huoltoa varten riittävät dokumentit.
 • On ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi, mikäli sellaista ilmenee.
 • Henkilöstöllä tulee olla hoidon ja kunnossapidon kannalta tarpeelliset työvälineet.
 • On nimettävä käytön johtaja määrätyille laitteistoille.
 • Käytön johtajalle on annettava riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa käyttötöitä.

Käytönjohtajan on huolehdittava siitä, että sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä.

Haltija tai käytön johtaja vastaa käytöstä vastaavan henkilön nimeämisestä tai hänen tehtäviensä jaosta.

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 määrittelee sähkölaitteiston käytöstä vastaavan henkilön.

Käytön johtaja tai haltija vastaa siitä, että sähköammattilaista vaativia käyttötehtäviä tekevät riittävän ammattitaitoiset henkilöt ja että muita käyttötöitä tekevät asianmukaisesti opastetut henkilöt.


Lisätiedot: 

ST-kortti 95.32, Sähkötieto ry/Sähköinfo Oy
Sähköalan tietokansio
, Sähköinfo Oy
Sähkölaitteistojen kunnossapitotarkastukset ja kuntotutkimukset