Pientuotantolaitos jakeluverkon rinnalle

1.3.2014

Sähkön pientuotanto on viime vuosina laitteistojen kehityksen ja hintojen laskun myötä lisääntynyt. Yhä useampi sähkönkuluttaja on hankkinut omia aurinkopaneeleja ja joillakin saattaa pihalla pyöriä oma tuuligeneraattori.

Aurinkolippa 

Virallisen määritelmän mukaan pientuotantolaitokseksi lasketaan kaikki alle kahteen megavolttiampeerin (MVA) laitokset. Kuluttajien omat laitokset ovat yleensä mikrotuotantolaitoksia, joiden teho on alle 50 ilovolttiampeeria (kVA). Näiden ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa sähköä kuluttajan omiin tarpeisiin, mutta ne voivat olla myös yhdistettynä sähkönjakeluverkkoon.

Jakeluverkon rinnalla toimivaa laitteistoa hankkiessa laitevalinnasta tulee keskustella etukäteen jakeluverkon haltijan kanssa, jotta voidaan varmistaa, ettei laitteista aiheudu häiriöitä yleiseen jakeluverkkoon. Tällaisia häiriöitä voivat olla esimerkiksi jännitteen muutokset ja vaihtelut, taajuuden epätarkkuus sekä vaiheiden epäsymmetria.

Pientuotantolaitoksen yleiseen jakeluverkkoon liittämisen ehdot on määritelty SFS 6000 –standardin kohdassa 551.7. Lisäksi Energiateollisuus ry ja Motiva ovat laatineet aiheesta lisäohjeistuksia.

Automaattiset suojalaitteet mukaan

Mikäli pientuotantolaitoksen on tarkoitus toimia rinnan yleisen jakeluverkon kanssa, on se varustettava automaattisilla suojalaitteilla, jotka kytkevät laitteiston irti yleisestä verkosta, jos verkkosyöttö katkeaa tai tuotantolaitoksen jännite tai taajuus poikkeaa verkon normaaleista arvoista. Suojalaitteiston on myös estettävä pientuotantolaitoksen kytkeytyminen yleiseen verkkoon, mikäli yleinen verkko on jännitteetön.

Automaattisten suojalaitteiden lisäksi yleiseen verkkoon liitettävä pientuotantolaitos on varustettava laitteilla, joilla se voidaan erottaa yleisestä jakeluverkosta. Näiden laitteiden on oltava jatkuvasti yleisen jakeluverkon haltijan käytettävissä ja niiden sijainti tulee merkitä verkkokarttoihin.

Edellä mainitut asiat ovat tärkeitä verkostoasentajien turvallisuuden kannalta. Kun verkostoasentajat menevät korjaamaan vikatilanteessa yleistä jakeluverkkoa, ei verkkoon saa tulla jännitettä mistään suunnasta.

Asennus tulee jättää ammattilaisille

AurinkopaneelitKun kuluttaja alkaa harkita mikrotuotantolaitoksen hankkimista, kannattaa hänen ottaa yhteyttä asiantuntevaan sähkösuunnittelijaan tai sähköurakoitsijaan. Asiantuntija osaa määrittää laitoksen oikean koon ja asennustavan sekä määrittää oikein tarvittavat laitteet.

Hyvin suunniteltu ja oikein asennettu laitteisto toimii moitteettomasti, eikä aiheuta ylimääräistä päänvaivaa. Verkkoon liitettävän pientuotantolaitoksen saa asentaa ainoastaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sähköurakoitsijarekisteriin merkitty yritys.

Pientuotantolaitos kannattaa mitoittaa niin, että kuluttaja voi itse käyttää suurimman osan tuottamastaan sähköstä, ja saada näin parhaimman taloudellisen hyödyn. Pientuotantolaitosta suunniteltaessa kannattaa miettiä ammattilaisen kanssa, toteutetaanko laitos niin sanotusti yksi- vai kolmevaiheisena.

Yksivaiheinen laitos on huomattavasti halvempi toteuttaa, mutta kolmevaiheinen laitos on helpompi mitoittaa kulutuksen mukaan.

Ylijäämäsähkön voi myydä

Ennen kuin yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitettävä pientuotantolaitos otetaan käyttöön, tulee kuluttajan tehdä sopimus verkonhaltijan ja sähköntoimittajan kanssa. Verkonhaltija ei lain mukaan voi ostaa yleiseen verkkoon syötettyä ylimääräistä sähköä, joten kuluttajan tulee tehdä sähkön myynnistä erillinen sopimus erillisen sähkönmyyjän kanssa.

Usein kannattaa tehdä sopimus sen yrityksen kanssa, jolta ostaa varsinaisen sähkön.

Kaikissa kohteissa, joissa on sekä kulutusta että tuotantoa, on mitattava sekä verkkoon syötetty että verkosta otettu energia erikseen tunneittain. Verkosta ottoa ja verkkoon antoa ei saa netottaa, vaan mittalaitteessa tulee olla näille erilliset rekisterit.

Vastuu mittauksen suorittamisesta on verkonhaltijalla. Tämän lisäksi kuluttajan tulee itse huolehtia sen sähkön mittaamisesta, mitä hän itse omasta tuotannostaan kuluttaa.

Pientuotantolaitoksen asennuksessa ja verkkoon liittämisessä on monia huomioitavia asioita.

Asia on vielä suhteellisen uusi myös sähköalan ammattilaisille, mutta asennuksissa tarvittava tietotaito on nopeasti karttumassa. Tarvittavia tietoja sähköalan ammattilaiset ovat voineet kartuttaa esimerkiksi Energiateollisuus ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton, Adato Energian ja Sähköinfon yhdessä järjestämissä, erittäin suosituiksi osoittautuneissa koulutustilaisuuksissa.

 

Arto Kari, teksti