Sähköasennusten käyttöönottotarkastus on tehtävä aina

10.3.2009

Suomessa esiintyvä virheellinen käsitys, että vain suuriin sähköasennuskohteisiin on tehtävä sähköasennusten käyttöönottotarkastus. Se koskee myös pientaloja ja sähköremontteja. Tarkastuspöytäkirja on voimassa niin kauan kuin sähköasennukset ovat käytössä – vuosikymmeniä.

Kun tehdään sähköasennusten muutos-, laajennus- tai uudistöitä, asennuksille on aina ennen niiden käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus standardin SFS 6000-6-61 mukaisesti. Se mistä voidaan tinkiä, on käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Pöytäkirjaa ei vaadita pakollisena, jos työt kohdistuvat ainoastaan ryhmäjohtotasolla tehtäviin töihin.

Käyttöönottopöytäkirja tulee säilyttää niin kauan kuin sähköasennukset ovat käytössä.Asiakkaan niin vaatiessa on sähkötöiden tekijän kuitenkin tehtävä pöytäkirja näissäkin tapauksissa. Toisaalta ammattitaitoinen sähköurakoitsija tekee aina käyttöönottotarkastuspöytäkirjan pienimmistäkin kohteista, sillä näin hän voi osoittaa tilaajalle vastuuntuntoisen toimintansa.

Edellä mainittu standardi asettaa vaatimukset sille, mitä käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta pitää ilmetä. Vaikka pöytäkirjan ulkoasua ei ole tarkemmin määritelty, on järkevää käyttää valmiiksi laadittuja pöytäkirjapohjia, joita ovat julkaisseet Sähkötieto ry ST-kortteina 51.21.05 ja 51.21.06 täyttöohjeineen sekä Sähköinfo Oy läpimonistavana kolmikerrosversiona.

Asennuskohteesta ja tehdystä sähköasennustyöstä ja sen laajuudesta riippuu, mikä pöytäkirjalomake on kulloiseenkin työhön sopiva. Ulkoasuiltaan ne ovat kuitenkin varsin yhteneviä ja niissä esiintyvät sisältökohdat vastaavat suurelta osin toisiaan. Näin esimerkiksi sähköalan Sähköasennusten käyttöönottotarkastus on tehtävä aina.

Ei-ammattilainenkin voi helposti löytää tarvitsemansa tiedot riippumatta siitä, mitä lomaketta on kulloinkin käytetty. Maallikolle tärkeimmät kohdat ovat aina perustietojen paikkansapitävyys ja laajemmassa versiossa kohta ”luovutusmerkintä” ja sen sisältö. Tietysti on syytä katsoa, että pöytäkirjan eri kohdat on täytetty, ja jos jotakin kohtaa ei ole täytetty, kannattaa kysyä syytä siihen.

Tilaajan kannattaa aina läpikäydä käyttöönottotarkastuspöytäkirja ja muistaa, että pöytäkirja siihen liitettyine dokumentteineen tulee säilyttää niin kauan kuin sähköasennukset ovat käytössä. Käytännössä se tarkoittaa useita vuosikymmeniä.