Lisää älyä sähköjärjestelmään

24.11.2016

Sähkömaailman Vieraskynästä 11/2016. Juha Naukkarinen.

Juha Naukkarinen. Kuva Sisko VuorenmaaSähkömarkkinat elävät suurten muutosten myllerryksessä. Tuettu uusiutuva energia ja vaimea talouskehitys laskevat sähkön markkinahintaa. Markkinoille tulee sääolosuhteista riippuvaa vaihtelevaa tuotantoa, tuulivoimaa ja aurinkovoimaa.  Tarve säädettävään tuotantoon kasvaa, mutta samanaikaisesti säädettävän tuotannon määrä on kuitenkin merkittävästi pienentynyt. Perinteisten tuotantomuotojen kannattavuus on heikentynyt ja sitä on poistunut markkinoilta.

Samankaltaisen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Myös tulevaisuudessa vaihtelevan tuotannon määrä kasvaa ja säädettävän tuotannon määrä pienenee. Se tulee asettamaan melkoisen haasteen koko sähköjärjestelmän toimivuudelle.

Hajautettu pientuotanto, erityisesti oma aurinkovoima, kasvaa. Se on pystyttävä liittämään kustannustehokkaasti järjestelmään.

Liikenteen sähköistäminen aiheuttaa omat kysymyksensä. Miten lataus voidaan järjestää niin, että se ei aiheuta ongelmia tuotannon ja siirtoyhteyksien riittävyydelle. Ja miten sähköautojen akustoihin liittyvää merkittävää sähkövarastoa voidaan hyödyntää siirtoyhteyksien ja tuotannon huippukuormituksen tasaajina ja häiriöaikojen energialähteenä.

Järjestelmän älykkyys ratkaisee ongelmia

Ratkaisu moniin näihin kysymyksiin löytyy entistä älykkäämmästä sähköjärjestelmästä. Suomessa on tällä hetkellä maailman älykkäin sähköverkko. Se mahdollistaa etäluennan sekä tuntikohtaisen sähkönkäytön seurannan ja laskutuksen. Mutta älykkääseen sähköjärjestelmään tarvitaan etäluettavan mittaroinnin ja riittävien siirtoyhteyksien lisäksi paljon muutakin.

Tarvitsemme tuotannon, siirron ja sähkönkäytön laitteisiin antureita, jotka mittaavat laitteistojen toimintaa ja toimintaympäristöä. Tarvitsemme älykkäitä ohjausjärjestelmiä ja uusia tiedonsiirtojärjestelmiä, yhteisesti sovittuja menettelytapoja sekä uusia liiketoimintamalleja ja palveluja, joilla asiakkaiden kodinkoneet ja laitteistot, oma pientuotanto, sähköautojen akkujen lataus ja käyttö sähkövarastona, erilaiset muut sähkövarastot, siirto- ja jakeluverkot ja koko sähköntuotanto saadaan kytketyksi älykkäästi yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi, joka on samalla tietoturvaltaan korkeatasoinen.

Sähkönkäytön joustojen merkitys tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa kasvaa merkittävästi. Teollisuuden nyt käyttämien joustojen määräksi on arvioitu ainakin noin 500 MW. Älykkäällä järjestelmällä tätä potentiaalia pystytään vielä kasvattamaan ja joustojen käytettävyyttä parantamaan.

Kotitalouksissa nykyisten mittareiden releohjauksen piirissä on noin 1 000 MW ohjattavaa käyttöä. Vain osa siitä potentiaalista on nyt pystytty hyödyntämään. Älykkäät järjestelmät nostanevat potentiaalin moninkertaiseksi. Myös sähköisen liikenteen akustoihin perustuvat ja muut sähkövarastot kasvattavat joustomahdollisuuksia.

Suomelle oma tulevaisuuden älyverkkovisio

Suomi on nyt ottamassa hyvän askeleen kohti älykkäämpää sähköjärjestelmää. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt työn, jonka tavoitteena on luoda Suomen älyverkkovisio 2025. Onnistuessaan kyseinen työ turvaisi sen, että Suomi voisi jatkossakin olla maailman kärkimaita älykkään sähköjärjestelmän hyödyntämisessä.

Sähköjärjestelmän älykkyyttä kasvattamalla pystymme parantamaan sen tehokkuutta ja toimintavarmuutta sekä samalla pitämään sähköenergian hinnan kilpailukykyisenä.
Älykäs järjestelmä antaa asiakkaalle uusia valintamahdollisuuksia ja vahvistaa hänen rooliaan.

Se lisää kiinnostusta ja tietämystä toimialastamme ja samalla vahvistaa toimialan myönteistä kuvaa asiakaskeskeisenä, nykyaikaisena ja jatkuvasti kehittyvänä palvelujen tarjoajana.