Pk-yritysten asema paranee julkisissa hankinnoissa

20.2.2017

Inka-Liisa AhokasSähkömaailman Vieraskynästä 2/2017. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n lakimies Inka-Liisa Ahokas.

Nykyään kaikki tapahtuu nopeasti tässä digitaalisessa maailmassa, mutta niin ei käynyt hankintalakiuudistuksessa. Marraskuussa 2012 Euroopan parlamentin komitea pyysi lausuntoa direktiiviehdotuksesta sähköurakoitsijoiden Euroopan kattojärjestö AIE:ltä. Lausunto saatiin kasaan hyvissä ajoin yhteistyössä muiden eurooppalaisten jäsenjärjestöjen kanssa ja annettua komitealle.

STUL mukana lainvalmistelussa

Samaan aikaan alkoi kansallinen lainvalmistelu. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 2013 työryhmän valmistelemaan hankintalainsäädännön kokonaisuudistusta. Tähän työhön osallistuin Suomen yrittäjät ry:n Antti Neimalan johtamassa taustaryhmässä. Järjestöpäällikkömme Toivo Lötjösen kanssa pähkäilimme STULin linjauksia viikoittain.

Työryhmä antoi mietintönsä TEMille 13.5.2015. Sen jälkeen alkoi lyhyt lausuntokierros. STUL antoi oman lausuntonsa TEMille kahdesta epäkohdasta, sidosyksiköiden ulosmyynnin rajoittamisesta ja hankintojen valvonnasta. Niistä lausuttiin myös Suomen yrittäjien ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausunnoissa, jotka jättivät myös eriävän mielipiteensä mietintöön. Sen jälkeen alkoi valmistelun kolmas vaihe eli hallituksen esityksen valmistuminen eduskunnalle esitettäväksi. Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014 ja ne oli saatettava kansallisesti voimaan 18.4.2016 mennessä.

Alkuvaiheen kiireestä huolimatta hankintalait myöhästyivät ja alkoi hankintadirektiivien välitön oikeusvaikutus ja ns. siirtymäkausi, Se tarkoitti sitä, että direktiivien ehdottomia ja riittävän selkeitä tarkkoja säännöksiä sovelletaan hankintamenettelyihin, jotka on aloitettu 18.4.2016 tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys valmistui viime vuonna kesällä ja eduskunta hyväksyi lain syysistuntokauden lopussa. Hiljaa hyvää tuli ja siirtymäkausikin loppui uusien lakien voimaantuloon. Uudistuksella on kumottu vanhat hankintalait.

Ehdotetut vaatimukset menivät läpi

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa hankintamenettelyjä ja lisätä tehokkuutta, laatua, kasvua, innovaatioita, kilpailua ja kestävää kehitystä sekä parantaa pienten ja keskisuurten yritysten asemaa julkisia hankintoja koskevissa tarjouskilpailussa. Laista tuli parempi kuin mietinnöstä.

Sidosyksikön eli valtion tai kunnan omistaman osakeyhtiön ulosmyyntiä rajoitettiin enintään viiteen prosenttiin ja enintään 500 000 euron osuuteen. Tämä kohta muuttui lainvalmistelun aikana. Mietinnössä esitettiin vielä 10 prosentin rajausta ulosmyynnille eikä siinä ollut euromääräistä rajausta. Samoin lakiin saatiin direktiivin edellyttämää valvontaa hoitamaan kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo on Suomessa noin 35 miljardia vuosittain eli kakkua on jaettavana. Uudessa lainsäädännössä on hankintojen jakamiseen kannustava säännös. Jos hankintayksikkö ei jaa hankintaa osiin, sen on perusteltava jakamatta jättämisen syyt. Sanktio jakamatta jättämiseen jäi puuttumaan eli päätöksestä ei voi valittaa, vaan on tyydyttävä hankintayksikön perusteluihin.

Hallituksen tavoitteena on myös edistää innovaatiota hankinnoissa ja luoda markkinat uusille teknologiaratkaisuille. Yritykset voivat vaikuttaa hankintoihin ja niiden laatuun ennen hankintaprosessin alkamista osallistumalla markkinakartoitukseen. Tarjouksen valintaperusteena on aina lähtökohtaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Lain tarkoituksena on, että hankintayksikkö kiinnittää huomiota hankinnoissa erityisesti laadullisiin näkökohtiin.

Kansallista menettelyä kevennetään ja kansalliset kynnysarvot nousevat. EU-hankinnoissa siirrytään sähköiseen menettelyyn. Yritysten taakkaa kevennetään yhteisellä eurooppalaisella hankinta-asiakirjalla eli ESPD- lomakkeella. Lomake toimii alustavana näyttönä siitä, että tarjoaja tai ehdokas täyttää soveltuvuusvaatimukset. Vain voittaneelta yritykseltä pyydetään soveltuvuuden täyttämistä koskevat asiakirjat.

Muutokset ovat tervetulleita hankintamaailmaan. Nyt digitalisointi. Ajan kysymys on vain, milloin tulevat hankintarobotit. 

Inka-Liisa Ahokas
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n lakimies.