Käyttöehdot

Toimitus

Sähköinfo Oy/Sähköala.fi
PL 55
02601 Espoo

Puh: 09-5476 10

Vastaava päätoimittaja: Kai Puustinen

1. Sähköala.fi -palvelun tuottaminen ja käyttö

1.1   Sähköala.fi -palvelun tuottaminen

Sähköinfo Oy:llä on oikeus tuottaa Sähköala.fi -palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Sähköinfo Oy:llä on oikeus tehdä palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia tai rajoittaa palveluun pääsyä milloin tahansa. Sähköinfo Oy:llä on myös oikeus lopettaa palvelun tai sen osan tuottaminen.

1.2 Sähköala.fi:n vastuu palvelussa julkaistavasta ja sen kautta välitetystä aineistosta

Käyttämällä Sähköala.fi:ssä olevia linkkejä tai klikkaamalla Sähköala.fi:hin liitettyjä mainoksia Käyttäjä voi siirtyä käyttämään muiden Palveluntarjoajien tarjoamaa palvelua. Sähköala.fi ei vastaa Palveluntarjoajien toiminnasta, eivätkä Sähköala.fi:n kautta tuotteitaan, palveluitaan tai aineistoaan esittelevät Palveluntarjoajat toimi Sähköala.fi:n puolesta. Kukin Palveluntarjoaja vastaa omasta markkinoinnistaan ja aineistostaan.

1.3 Sähköala.fi -palvelussa julkaistavan aineiston luonne

Kaikki palvelussa esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin. Sähköala.fi ei vastaa palvelussa esitettyjen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin tai näiden tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksista tai tuloksellisuudesta. Asiaa tarkennetaan Vastuuvapaus-osiossa.

1.4 Käyttöoikeus Sähköala.fi -palvelussa julkaistavaan aineistoon

Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Sähköinfo Oy:n nimenomaista lupaa tai palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esim. lehdistötiedotteet) oikeutta kopioida tai muuten hyödyntää Sähköala.fi -palvelusta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään.

Sähköala.fi -palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun sisältämien tekstien, kuvien ja muiden aineistojen omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Sähköinfo Oy:n tai kolmannen osapuolen (kuten Mainostajan tai alihankkijan) omaisuutta, eikä Käyttäjällä ole ilman Sähköinfon etukäteen antamaa suostumusta oikeutta levittää, julkaista, saattaa yleisön saataviin, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai aineistoa taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

2. Sähköala.fi -palvelun ylläpitäminen, vikojen korjaaminen ja tietoturva

Sähköinfo Oy ei takaa Sähköala.fi -palvelun häiriötöntä toimintaa. Palvelua koskevat samat rajoitukset kuin Internetiä yleensä, käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa palvelua ja vaikuttaa sen käytettävyyteen. Sähköinfo Oy:llä on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu tai sen osa, jos se on tarpeen. Tällöin Sähköinfo Oy pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.

 
3. Vastuuvapaus  ja vahinkojen korvaaminen

Kaikki näillä Sähköinfo Oy:n Sähköala.fi -sivuilla julkaistavat tiedot toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat", eikä Sähköinfo Oy anna mitään välitöntä tai välillistä takuuta sivujen ja niiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tarkkuudesta. Sähköinfo Oy ei vastaa mistään mahdollisista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liiketoiminnan keskeytymisestä taikka liikevoiton menetyksistä, jotka liittyvät siihen ettei käyttäjä ole voinut käyttää näillä sivuilla olevia tietoja tai jotka liittyvät Sähköinfo Oy:n sähköala.fi -sivuilla mahdollisesti oleviin epätarkkuuksiin, viivytyksiin tai virheisiin.

Sähköinfo Oy:llä ei ole velvollisuutta ilmoittaa sivujen käyttäjille tietojen päivityksestä. Sähköinfo Oy ei myöskään vastaa tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä on luottanut sivuilla olevaan tietoon tai käyttäjien sivuille toimittamaan tietoon.

Sähköinfo Oy ei vastaa sähköala.fi -sivujen tai niiden kaikkien osien toimivuudesta kaikissa laitteissa tai ohjelmistoissa eikä myöskään takaa suojaa mahdollisilta tietokoneviruksilta. Tämän vuoksi Sähköinfo Oy tai näiden sivujen tuottaja eivät vastaa vahingoista, joita näiden sivujen käyttö saattaa aiheuttaa mukaan lukien välittömät ja välilliset taloudelliset vahingot, tietokoneelle aiheutunut vahinko, tietokoneelle tallennettujen tietojen menetys, ajanhukka tai muu haitta.

 
4. Muut ehdot

4.1 Sovellettava laki

Sähköala.fi -palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia

4.2 Käyttöehtojen voimaanolo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 14.10.2005 ja ovat voimassa toistaiseksi. Sähköinfo Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla palvelussa uusista käyttöehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.